Студијски програм : Основне академске студије

Назив предмета: Физичка електроника

Наставник: Доц. Иван Белча

Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 9

Услов:

Циљ предмета: Увођење основних појмова из области физичке електронике и електронике као основе за разумевање рада електронских компонената и електронских кола

Исход предмета: Разумевање физичких основа и принципа рада пасивних и активних  електронских компоненти и њихове примене у изради електронских кола-отпорници; кондензатори; индуктивитети транзистори; транзистори са ефектом поља; операциони појачавачи;. Основе аналогне и дигиталне електронике и њихова примена у експерименту. Примена аналогно дигаталних кола.

Садржај предмета:

Теоријска настава

Пасивна електронска кола - отпорници, кондензарои, индуктивитети. Тевенинова теорема;

Физички принципи рада диода. Основна кола са диодама; сигнали; Физичке основе рада биполарних транзистора. Електрични модел транзистора-струјни појачавач; Основна кола са транзисторима-транзисторски прекидач, Emitter follower, транзисторски струјни извор, појачавач са заједничким емитером; Ebers-Mollov модел транистора-Emitter follower; појачавач са заједничким емитеромч струјна огледала; Push-pull веза; диференцијални појачавач; Физички принципи рада транзистора са ефектом поља; FET-типови и карактеристике, режими рада; JFET струјни извори, FET- pojačavači, Source follower, FET као промењиви отпорник; FET аналогни прекидачи; Операциони појачавачиi, златна правила; инвертујући и неинвертујући појачавач, follower; струјни извори; диференцијални и сумирајући појачавач; интегратори; диференцијатори; операциони појачавачи са једностраним напајањем; Шмитов окидач; улазна и излазна импенданса; логаритамски појачавач; Дигитална електроника стања и бројни кодови; Капије истинитосне табеле, примери, реализације; TTL и CMOS; Threestate и open collector логичка кола; Комбинациона логика минимизација и Карноове мапе; Примери комбинационих кола: двоулазни бирач, трансмисионе капије, мултиплексери; Демултиплексери и декодери као генералисане истинитосне табеле; PAL, PLA, ROM; Флип-флоп; Делитељ са  2  и више; Коришћење комбинационе и секвенцијалне логике;

Моностабилни мултивибратор; Секвенцијална кола, лечеви регистри, бројачи, шифт регистри

DA конвертори, AD конвертори;

Практична настава

Фреквентне и бвременске карактеристике електричних кола, emitter follower, push-pull и појачавач са заједничким емитером, Струјни извор и диференцијални појачавач, Електронска кола са JFET транзистором, операциони појачавач усмерачи и стабилизатори напона, дигитална електроника

Литература: The Art of Electronics, Horowitz and Hill, Cambridge University Press;

Збирка задатака из електронике, Стеван Стојадиновић

 

Број часова  активне наставе

Теоријска настава:

 

Практична настава:

Методе извођења наставе: Предавања (Теоријска обрада тематских јединица, практични примери, домаћи задаци), рачунске вежбе (домаћи задаци), експерименталне вежбе.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања

15

писмени испит

20

практична настава

15

усмени испт

30

колоквијум-и

20

Укупно

100