Студијски програм : Osnovne akademske studije

Назив предмета: Osnovi atomske fizike

Наставник: Prof.dr Stevan Djeniže

Статус предмета: Obavezni

Број ЕСПБ: 9

Услов:

Циљ предмета: Da upozna studente sa osnovnim katakteristikama atoma i molekula. Da se upoznaju eksperimenti koji su doveli do tih spoznaja. Da se sagleda mogućnost primene zračenja iz atoma i molekula, kako u naučno-istraživačke svrhe tako i u industriji, medicini i astrofizici.

Исход предмета:

Sticanje pregleda karakteristika atoma i molekula. Raspodela energijskih stanja, srednjeg života stanja I raspdele gustine verovatnoće nalaženja elektrona u omotaću atoma i molekula. Razumevanje pojava u interakciji atoma i molekula sa česticama i fotonima.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Naelektrisane čestice. Određivanje naelektrisanja. Maseni spektro metri.Akceleratori.Elektromagnetno zračenje.Plankov zakon. Vinov zakon pomeranja. Stefan-Boltcmanov zakon. Fotoelektrični efekat. Fotomultiplikator. Pritisak svetlosti. Komptonov efekat Izgradnja atoma. Modeli atoma. Frank Hertzov eksperiment.Stern Gerlahov eksperiment.Parcijalni i totalni presek.Brzinski koeficijent. Ramsauerov eksperiment. X zraci i njihova primena. Osnovi optičke spektroskopije. Intenzitet linije. Spektri alkalnih elemenata. Spin elektrona. Izgradnja elektrondkog omotača. Atomski spektri. Paulijev princip. Periodni sistem elemenata. Spektar višeelektronskih sistema. Spektar helijuma. Fina struktura  Balmerove Halfa linije Zemanov efekat Ajnštajnovi koeficijenti. Odredjivanje verovatnoce spontane emisije. Laseri. De Broljeva hipoteza. Talasno čestični dualizam. Relacije neodredjenosti. Svojstveni problem. Šredingerova jednačina. Slobodna čestica. Čestica u potencijalnoj jami. Potencijalni prag. Linearni harmonijski oscillator. Čvrst rotator u ravni. Atom vodonika. Atom helijuma. Interakcija izmene. Sistemi sa više elektrona. Oblik i položaj spektralne linije. Uzroci širenja spektralne linije. Hiperfina struktura. Simetrije. Molekuli. Stvaranje jona. Kovalentna veza. Valentnost. Oblik molekula. Ogledalna simetrija. Struktura  molekula. Delokalizovane molekulske orbite. Prstenaste molekulske orbite.Metalna veza. Van der Valsova veza. Vodonična veza. Spektri molekula. Rotacioni spektri. Vibracioni spektri. Elektronska stanja molekula. Elektronsko vibracioni rotacioni spektri. Ramanovi spektri.

Praktična nastava: Određivanje Plankove konstante. Određivanje specifičnog naelektrisanja elektrona. Određivanje naelektrisanja elektrona. Određivanje Ridbergove konstante. Elementi apsorpcione spektroskopije. Elementi emisione spektroskopije. Kalibracija foromultiplikatora.

Литература:

S.Djeniže   Osnovi atomske kvantne i molekulske fizike, Nauka, Beograd,1995

E. Špoljskij  Atomska fizika I, Naučna knjiga, Beograd, 1964

M. Kurepa i M. Terzić Uvod u fiziku atoma i molekula, Studentski Trg , Beograd, 1996

M. Jurić Atomska fizika, PMF Beograd, Jug. Zavod za prod. rada ,1986

J. Purić i S. Djeniže Zbirka rešenih zadataka iz atomske fizike, Naučna knjiga, Beograd, 1978

D. Filipović i S. Kalezić Praktikum atomske fizike, Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu, 2007

Број часова  активне наставе  4+(2+3)

Теоријска настава: 4 +2

                                          

Практична настава:    3             

Методе извођења наставе: Predavanja, računske vežbe, eksperimentalne vežbe, seminarski rad, kolokvijum, test

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

20

усмени испт

40

колоквијум-и

 

..........

 

семинар-и