Докторске студије ФИЗИКЕ

 

Ужа научна област: КВАНТНА, МАТЕМАТИЧКА И НАНОФИЗИКА
1. ФИЗДФКН1 Виши курс класичне механике Милан Дамњановић
2. ФИЗДФКН2 Виши курс квантне мехнаике Милан Дамњановић, Таско Грозданов, Зоран Поповић
3. ФИЗДФКН3 Виши курс математичке физике Татјана Вуковић
4. ФИЗДФКН4 Квантна информација и заснивање квантне механике Часлав Брукнер
5. ФИЗДФКН5 Геометријски методи физике Раде Живаљевић
6. ФИЗДФКН6 Симетрија нискодимензионалних система Иванка Милошевић
7. ФИЗДФКН7 Нелинеарни динамички системи Никола Бурић
8. ФИЗДФКН8 Физика наноструктура Иванка Милошевић, Татјана Вуковић, Ласло Форо
9. ФИЗДФКН9 Квантна механика комплексних система Таско Грозданов, Иванка Милошевић, Никола Бурић
10. ФИЗДФКН10 Квантна статистичка теорија светлости Мирјана Поповић-Божић

 

Ужа научна област: КВАНТНА ПОЉА, ЧЕСТИЦЕ И ГРАВИТАЦИЈА
1. ФИЗДФПЕ1 Квантна теорија поља Воја Радовановић
2. ФИЗДФПЕ2 Теорија гравитације 1 Марија Димитријевић
3. ФИЗДФПЕ3 Теорија гравитације 2 Бранислав Цветковић
4. ФИЗДФПЕ4 Квантна теорија градијентних поља Бранислав Саздовић
5. ФИЗДФПЕ5 Квантовање поља у закривљеном простору Маја Бурић
6. ФИЗДФПЕ6 Симетрије елементарних честица Ђорђе Шијачки
7. ФИЗДФПЕ7 Стандардни модел Ђорђе Шијачки, Марија Димитријевић
8. ФИЗДФПЕ8 Суперсиметрије Воја Радовановић
9. ФИЗДФПЕ9 Теорија струна Бранислав Саздовић
10. ФИЗДФПЕ10 Некумутативна геометрија и примене у физици Маја Бурић, Марија Димитријевић
11. ФИЗДФПЕ11 Космологија Немања Калопер

 

Ужа научна област: ФИЗИКА ВИСОКИХ ЕНЕРГИЈА И НУКЛЕАРНА ФИЗИКА
1. ФИЗДФНФ1 Физика акцелератора Петар Аџић
2. ФИЗДФНФ2 Детектори у физици високих енергија Петар Аџић
3. ФИЗДФНФ3 Нуклеарна спектроскопија и радијациона физика Јован Пузовић
4. ФИЗДФНФ4 Виши курс нуклеарне физике 2 Јован Пузовић
5. ФИЗДФНФ5 Виши курс физике елементарних честица 2 Петар Аџић, Јован Милошевић
6. ФИЗДФНФ6 Феноменологија у физици честица Љиљана Симић
7. ФИЗДФНФ7 Анализа података у физици високих енергија Љиљана Симић
8. ФИЗДФПЕ7 Стандардни модел Ђорђе Шијачки, Марија Димитријевић

 

Ужа научна област: ФИЗИКА АТОМА И МОЛЕКУЛА
1. ФИЗДФАМ1 Структура атома и молекула Наташа Недељковић, Таско Грозданов
2. ФИЗДФАМ2 Физика атомских сударних процеса Драгољуб Белић
3. ФИЗДФАМ3 Теорија расејања Таско Грозданов
4. ФИЗДФАМ4 Интеракције електрона са атомским системима Горан Попарић
5. ФИЗДФАМ5 Интеракције са површинама Наташа Недељковић
6. ФИЗДФАМ6 Експерименталне методе физике електрон-атомских судара Братислав Маринковић, Александар Милосављевић, Горан Попарић
7. ФИЗДФАМ7 Специјална поглавља физике атома и молекула Ненад Симоновић
8. ФИЗДФАМ8 Фото-електронска и масена спектроскопија биомолекула Александра Милосављевић, Братислав Маринковић

 

Ужа научна област: ФОТОНИКА И ЛАСЕРИ
1. ФИЗДФФЛ1 Виши курс оптике Милорад Кураица
2. ФИЗДФФЛ2 Ласери и ласерска спектроскопија Никола Коњевић, Милорад Кураица
3. ФИЗДФФЛ3 Квантна и атомска оптика Бранислав Јеленковић
4. ФИЗДФФЛ4 Класична и квантна интерференција и кохеренција Мирјана Поповић-Божић
5. ФИЗДФФЛ5 Увод у нелинеарну фотонику Љупчо Хаџиевски, Александра Малуцков
6. ФИЗДФФЛ6 Холографија и интерферометрија Дејан Пантелић
7. ФИЗДФФЛ7 Оптичка метрологија велике моћи разлагања Дејан Пантелић
8. ФИЗДФФЛ8 Макро и нано фотонске структуре у биофизици и оптичким комуникацијама Бранислав Јеленковић
9. ФИЗДФФЛ9 Фотонички сензори Јована Петровић

 

Ужа научна област: ФИЗИКА ЈОНИЗОВАНОГ ГАСА И ПЛАЗМЕ
1. ФИЗДФЈП1 Извори јонизованог гаса Стеван Ђениже, Владимир Милосављевић, Драгана Марић
2. ФИЗДФЈП2 Извори плазме и магнетохидродинамика Никола Коњевић, Најдан Алексић, Братислав Обрадовић
3. ФИЗДФЈП3 Дијагностика плазме Стеван Ђениже, Невена Пуач, Срђан Буквић
4. ФИЗДФЈП4 Физика електричних гасних пражњења Срђан Буквић, Драгана Марић
5. ФИЗДФЈП5 Сударни и транспортни процеси у јонизованим гасовима Зоран Петровић, Саша Дујко
6. ФИЗДФЈП6 Одабрана поглавља физике јонизованих гасова Гордана Маловић, Стеван Ђениже
7. ФИЗДФЈП7 Интеракција плазме и ласера са површинама Јагош Пурић, Срђан Буквић, Иван Дојчиновић
8. ФИЗДФЈП8 Интеракција плазме и ласера са површинама Јагош Пурић, Срђан Буквић, Иван Дојчиновић

9. ФИЗДФЈП9 Физичке основе савремених примена плазме Милорад Кураица, Зоран Петровић
10. ФИЗДФЈП10 Физика фузионе плазме Јагош Пурић, Душан Јовановић

11. ФИЗДФЈП11 Кинетичка теорија јонизованих гасова и плазме Ђорђе Спасојевић  

 

Ужа научна област: ФИЗИКА КОНДЕНЗОВАНЕ МАТЕРИЈЕ И СТАТИСТИЧКА ФИЗИКА
1. ФИЗДФКМ1 Спектроскопске технике у физици кондензоване материје Зоран Поповић
2. ФИЗДФКМ2 Квантна теорија поља у физици нискодимензионалних система Милица Миловановић, Едиб Добарџић
3. ФИЗДФКМ3 Методе квантне теорије поља у физици кондензоване материје Зоран Радовић
4. ФИЗДФКМ4 Неравнотежна статистичка физика Милан Кнежевић
5. ФИЗДФКМ5 Физика неуређених система Милан Кнежевић, Сунчица Елезовић-Хаџић
6. ФИЗДФКМ6 Физика диелектрика и фероелектрика Јаблан Дојчиловић
7. ФИЗДФКМ7 Физика магнетизма Ђорђе Спасојевић
8. ФИЗДФКМ8 Физика танких слојева Наташа Бибић
9. ФИЗДФКМ9 Физика полимерних система Јаблан Дојчиловић, Владимир Ђоковић
10. ФИЗДФКМ10 Физика суперпроводности Зоран Радовић
11. ФИЗДФКМ11 Физика фазних прелаза Милан Кнежевић
12. ФИЗДФКМ12 Физика раста кристала Мићо Митровић
13. ФИЗДФКМ13 Квантне течности Антун Балаж
14. ФИЗДФКМ14 Теорија функционала густине Ненад Вукмировић
15. ФИЗДФКМ15 Електронски транспорт у јако корелисаним системима Дарко Танасковић
16. ФИЗДФКМ16 Компјутерско моделовање структурних и електронских особина материјала Жељко Шљиванчанин
17. ФИЗДФКМ17 Скенирајућа атомска микроскопија чврстих тела Радош Гајић

 

Ужа научна област: ПРИМЕЊЕНА ФИЗИКА
1. ФИЗДФПФ1 Изабрана поглавља из медицинске физике Мирослав Драмићанин
2. ФИЗДФПФ2 Изабрана поглавља из метрологије Љубиша Зековић, Стеван Стојадиновић
3. ФИЗДФПФ3 Изабрана поглавља примењене физике Иван Белча, Стеван Стојадиновић
4. ФИЗДФПФ4 Луминесцентне појаве у танким филмовима Љубиша Зековић, Стеван Стојадиновић
5. ФИЗДФПФ5 Мерење ниских светлосних интензитета Бећко Касалица
6. ФИЗДФПФ6 Методе карактеризације наноматеријала Мирослав Драмићанин
7. ФИЗДФПФ7 Пројектовање оптичких система Иван Белча, Бећко Касалица
8. ФИЗДФПФ8 Пирометарски системи и безконтактне методе мерења температуре Љубиша Зековић, Иван Белча
9. ФИЗДФПФ9 Експерименталне методе биофизике Милош Вићић
10. ФИЗДФПФ10 Примена плазме у биологији и медицини Невена Пуач, Зоран Петровић

 

Ужа научна област: НАСТАВА ФИЗИКЕ
1. ФИЗДФДФ1 Изабрана поглавља дидактике физике Мићо Митровић
2. ФИЗДФДФ2 Рад са талентованим ученицима Мићо Митровић
3. ФИЗДФДФ3 Методологија педагошких истраживања у физици Андријана Жекић, Јаблан Дојчиловић
4. ФИЗДФДФ4 Истраживање учења и наставе физике Јосип Слишко
5. ФИЗДФДФ5 Методе интерактивне наставе и учења физике Мирјана Поповић-Божић, Братислав Обрадовић

 

РАЧУНАРСКИ ПРЕДМЕТИ ЗА ВИШЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ
1. ФИЗДФВО1 Нумеричке методе у физици Јован Пузовић, Зоран С. Поповић
2. ФИЗДФВО2 Монте Карло симулације у физици Горан Попарић, Антун Балаж
3. ФИЗДФВО3 Методи нумеричке симулације у физици јонизованог гаса и плазме Марија Радмиловић-Рађеновић, Најдан Алексић, Милован Шуваков
4. ФИЗДФВО4 Нумеричке методе и симулације у квантној оптици Душан Арсеновић

 

Координатори смерова:

 

1. Квантна, математичка и нанофизика: М. Дамњановић, М. Поповић Божић

2.   Квантна поља, честице и гравитација: Б. Саздовић, В. Радовановић

3. Физика високих енергија и нуклеарна физика: П. Аџић, Љ. Симић

4. Физика атома и молекула: Т. Грозданов, Н. Недељковић

5. Квантна оптика и ласери: М. Кураица, Љ.Хаџиевски

6. Физика јонизованог гаса и плазме: С. Буквић,З.Петровић

7. Физика кондензоване материје и статистичка физика: Н. Бибић, З. Радовић, М. Кнежевић

8. Примењена физика: М. Драмићанин, И. Белча

9. Настава физике: Ј. Дојчиловић