Студијски програми: Теоријска и експериментална физика, Примењена и компјутерска физика

Врста и ниво студија: основне академске студије

Назив предмета: Психологија

Наставник: др Бојана Шкорц, ванредни професор

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 2

Услов: Нема услова.

Циљ предмета:

Основни циљ и задаци предмета су да студенти овладају оним психолошким садржајима који су нужан предуслов успешног обављања васпитно-образовне делатности и неопходан су елеменат њиховог позивног образовања.

Исход предмета:

Студент ће бити оспособљен да успешно обавља васпитно образовну делетност.

Садржај предмета:

Теоријска настава

Методе и технике психолошких истраживања: експеримент, социо-метрија, анкета, посматрање, интервју. Појам учења. Врсте учења. Теорије учења. Методе учења. Однос између учења и развоја.Мишљење и говор. Развој стваралачког мишљења.Појам интелигенције. Утицај наследних и срединских фактора на развој интелигенције. Мерење интелигенције и класификација количника инте-лигенције. Памћење. Врсте памћења. Мерење памћења.Заборављање. Фактори који утичу на заборављање. Појам рет-роактивне инхибиције.Трансфер. Врсте трансфера. Методе испитивања трансфера. Теорије трансфера: теорија формалне дисциплине, теорија идентичних елемената, тео-рија генерализације.Интелектуални рад и умор. Праћење напредовања у току учења: кри-вуље учења. Досије ученика.Програмирана настава. Теоријске основе програмиране наставе. Типови програмирања. Полупрограмирање.Испитивање и оцењивање знања ученика. Различити начини и системи оцењивања. Фактори који утичу на оцењивање. Покушај објекти-визације оцењивања путем теста знања. Начин конструкције тестова знања. Коришћење резултата са теста знања. Недостаци оцењивања путем теста знања. Основни појмови из психологије личности. Теорије личности: Фројдова, Адлерова, Фромова и Олпортова. Типологије личности: Јунгова, Кречмерова и Шелдонова.Фрустрације и конфликти. Начини реаговања на фрустрације.Адолесценција. Полно сазревање адолесцената и проблеми у вези са њим. Интелектуални развој у адолесценцији: развој формалних операција. Емоционални развој у адолесценцији. Трагање за личним идентитетом. Проблеми у вези са избором позива, осамостаљивањем, прихватањем личне животне филозофије. Социјални развој у адолесценцији. Сукоби у адолес-ценцији.Психологија наставника. Мотивација за избор наставничког позива. Комплексност наставникове делатности. Личност наставника.Психолошки проблеми васпитања и самоваспитања. Јединство лич-ног и социјалног. Развијање моралне свести, моралног суђења и моралне савести код ученика.Психолошки аспекти формирања разредних заједница. Дисциплина у школи. Ментално-хигијенски проблеми у школи.Активна и интерактивна настава. Радне навике. Навика места и навика времена. Начин формирања радних навика. Појам плана рада. Начин прављења плана рада, захтеви који се постављају при његовом прављењу и тешкоће у реализацији.

Практична настава

Нема вежби

Литература:

Др Лидија Вучић: Педагошка психологија, Друштво психолога Србије, Београд, 1990. Др Никола Рот: Психологија личности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1980. Др Вера Смиљанић и др Иван Толичич: Дечја психологија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1982

Број часова активне наставе (недељно)

Предавања: 3

Вежбе: 0

Лабораторијске вежбе: 0

Методе извођења наставе:

Предавања, семинарски радови

Оцена знања (укупно 100 поена)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

активност у току предавања:

10

писмени испит:

-

теоријске вежбе:

-

практични испит:

-

лабораторијске вежбе:

-

усмени испит:

60

колоквијум(и):

-

 

 

семинар(и):

30