Упис студената у прву годину ДОКТОРСКИХ студија школске 2019/2020

Уписна квота

Смер
Буџет
Самофинансирање
Укупно
Физика
35
15
50
Метеорологија
5
5
10


На студијске програме докторских академских студија могу се уписати:

 • лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским и мастер академским студијама;
 • лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општу просечну оцену мању од 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама, ако имају остварене научне радове у обиму и на начин уређен општим актом Факултета, односно Универзитета;
 • лице које има академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу с одредбом члана 128. Закона о високом образовању и
 • лица која су према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању завршила основне студије и то са просечном оценом најмање 8 (осам) и уколико није другачије утврђено посебним условима уписа на одређени студијски програм.

Пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата је  од уторак 24. септембра до уторка 1. октобра 2019. године од 10 до 13 часова у соби 651, III спрат, Студентски трг 12.

За пријаву је потребно:

 • Пријавни лист и формулар сагласности ментора докторских студија
 • кратка стручна биографија
 • фотокопија дипломе првог и другог степена студија или уверења о дипломирању (оригинал на увид)
 • фотокопија додатка дипломи или уверења о положеним испитима (оригинал на увид)
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид)
 • доказ који се односи на остварене научне радове
 • доказ о знању једног светског језика

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата биће објављена на сајту Факултета у четвртак 3. октобра 2019. године до 12 часова.

На ранг листу кандидати имају право жалбе. Жалбе уписној комисији се поднесе у петак 4. октобра 2019. године до 12 часова у Студентској служби Факултета (Мирјана Васиљев, соба 651, III спрат, Студентски трг 12). Комисија ће решења по жалбама донети у петак 4. октобра 2019. године до 16 часова. Кандидати који не буду били задовољни решењем Комисије, имају право жалбе декану Факултета. Жалбе декану се подносе у понедељак 7. октобра 2019. године до 12 часова. Декан ће решења по жалбама донети до уторка 8. октобра 2019. године до 12 часова.

Коначна ранг листа биће објављена у уторак 8. октобра 2019. године до 16 часова.

Упис

Упис примљених кандидата обавиће се у соби 651, III спрат, Студентски трг 12, од среде 9. октобра до петка 11. октобра 2019. године у периоду од 10 до 14 часова.

Документа потребна за упис:

 • индекс (добија се на Факултету)
 • 2 обрасца ШВ-20 (можете га одштампати овде или добити на Факултету)
 • оверена фотокопија диплома првог и другог нивоа студија (или уверења о дипломирању)
 • оверена фотокопија додатка дипломи или уверења о положеним испитима
 • 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 цм
 • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа уплаћених на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 и то 1.600 динара за буџетске студенте, а 3.100 динара за самофинансирајуће студенте
 • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (школарина за самофинансирајуће студенте износи 100.000 динара и може се платити у 4 рате)