Prof. dr Dragoljub S. Belić

Redovni profesor Fizičkog fakulteta

Univerziteta u Beogradu

mailto:belicd@ff.bg.ac.rs

 

Dragoljub S. Belić rodjen je 1951. godine. Diplomirao je fiziku na Prirodno-Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1974., magistrirao 1977. godine. Doktorat je radio na Univerzitetu Pierre et Marie Curie u Parizu, doktorirao 1979. godine na PMF u Beogradu. Godine 1981-82. bio je postdoktor na institutu JILA (NBS and Colorado University) u Boulderu, SAD. Godine 1985. izabran je za docenta, 1989. godine za vanrednog profesora, a 1993. godine za redovnog profesora na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Godine 1994. postao je gostujući profesor na doktorskim studijama na UCL u Belgiji.

Na Fizičkom fakultetu predaje Fiziku molekula na Istraživačkom smeru i Fiziku ekologije na smeru Primenjena fizika i informatika. Izvodi nastavu na doktorskim studijama Fizike atoma i molekula. Rukovodio je izradom 5 magistratura, 5 doktorskih disertacija i više desetina diplomskih i master radova na Fizičkom fakultetu u Beogradu i učestvovao u izradi više doktorskih disertacija na UCL u Belgiji.

Publikovao je 3 univerzitetska udžbenika, 3 studije, 2 monografije i preko 100 naučnih radova u vodećim medjunarodnim časopisima i knjigama. Ovi radovi su citirani preko 1000 puta.
Osnovao je ”Laboratoriju za atomske sudarne procese” na FF u Beogradu i razvio dvostruki trohoidni elektronski spektrometar visoke rezolucije, za rezonantnu ekscitaciju molekula na kritičnim uglovima. Ima istaknute rezultate u izučavanju disocijativnog zahvata elektrona na molekulima. Veliki doprinos dao je jonizaciji i ekscitaciji atomskih jona relevantnih za kontrolisanu termonuklearnu fuziju, kao i pionirskim merenjima dvoelektronske rekombinacije na atomskim jonima i disocijativne jonizacije i disocijativne ekscitacije molekulskih jona elektronima.

Bio je rukovodilac više naučnih projekata Ministarstva za nauku R.S. Šef je Katedre za fiziku atoma molekula, jonizovanih gasova, plazme i kvantnu optiku Fizičkog fakulteta. Dobitnik je Godišnje nagrade za nauku Fizičkog fakulteta za 2010. godinu. Urednik je i koautor serije udžbenika fizike za osnovnu školu i gimnaziju. Bio je prvi Predsednik Suda časti Univerziteta u Beogradu.

Reprezentativne naučne publikacije:

  1. D. S. Belic, G. H. Dunn, T. J. Morgan, D. W. Mueller and C. Timmer, Dielectronic Recombination: A Crossed-beam Observation and Measurement of Cross Section. Phys. Rev. Lett. 50 (1983) 339.
  2. А. Muller, D. S. Belic, B. D. Depaola, N. Djuric, G. H. Dunn, D. W. Mueller and C. Timmer, Field Effects on the Rydberg Product-State Distribution from Dielectronic Recombination. Phys. Rev. Lett. 56, No 2 (1986) 127.
  3. D. S. Belic, M. Landau and R. I. Hall, Energy and Angular Dependence of H Ions produced by Dissociative Electron Attachment to H2O (D2O). J. Phys. B: Atom. Molec. Phys., 14 (1981) 175-190.
  4. M Vicic, G Poparic and D S Belic. A crossed beams double trochoidal spectrometer, Rev. Sci. Instrum. 69, No 5 (1998) 1996.
  5. D.S. Belic, X. Urbain and P. Defrance. Electron-impact dissociation of ozone cations to O+ fragments. Phys. Rev. A (2015) 91.012703.
  6. Belic Dragoljub S,  Urbain X,  Cherkani-Hassani H  and Defrance P, Electron-impact dissociation and ionization of CN+ ions, Phys. Rev. A (2017) 95, 052702.