II уписни рок за упис студената у прву годину основних студија школске 2019/20 године

Задаци са пријемних испита одржаних претходних година

Коначна листа примљених кандидата


Решење теста из математике А група
Решење теста из математике Б група
Решења теста из физике


Резлтати полагања пријемног испита из математике
Резултати полагања пријемном испита из физике

 

Слободна места

За упис студената у прву годину студија на Физичком факултету остало је још 88 места за студенте на буџету и 8 места за студенте који сами финасирају своје студије. По смеровима:

Смер
Буџет
Самофинансирање
Укупно
Општа физика (А)
23
0
23
Теоријска и експериментална физика (Б)
14
0
14
Примењена и компјутерска физика (Ц)
32
3
35
Метеорологија (М)
19
5
24

 

Пријављивање кандидата је у понедељак 2. и уторак 3. септембра 2019. године у периоду од 10 до 14 часова у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1. За упис у прву годину основних студија може конкурисати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању, без обзира на струку и усмерење.

Календар уписа

 
Пријем докумената понедељак 2. и уторак 3. септембар од 10 до 14 часова у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба 1)
Полагање пријемног испита из физике среда, 4. септембар у 14 часова у сали 61, Цара Душана 13
Полагање пријемног испита из математике четвртак, 5. септембар у 14 часова у сали 61, Цара Душана 13
Резултати пријемног испита (прелиминарна ранг листа) петак, 6. септембар
Примедбе на прелиминарну ранг листу петак, 6. септембар
Доношење решења по жалби понедељак, 9. септембар
Коначна ранг листа Факултета уторак, 10. септембар
Упис примљених кандидата среда 11. септембар од 10 до 14 часова у Студентској служби Факултета
Упис кандидата који су остали испод црте - ПРОЗИВКА среда 11. септембра у 14 часова у Студентској служби Факултета
Пријем докумената кандидата који су положили пријемни на другом факултету четвртак 12. септембра од 10 до 14 часова, и петак 13. септембра од 10 до 12 часова у Студентској служби Факултета
Упис кандидата који су положили пријемни на другом факултету петак 13. септембар од 12 до 14 часова у Студентској служби Факултета

 

За пријаву је потребно:
- Пријавни лист (овде можете погледати шифарник средњих школа)
- фотокопија сведочанстава сва четири разреда средње школе (оригинал на увид)
- фотокопија дипломе о положеном матурском испиту (оригинал на увид)
- фотокопија извода из матичне књиге рођених
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 3.000 динара на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице)

Кандидати који се пријављују на основу програма афирмативних мера, прилажу још и потписане изјаве и то:
- Изјаву о припадности ромској националности, Препоруку Националног савета за ромску мањину;
- Изјаву о телесном оштећењу;

Кандидати српске националности који су држављани суседних земаља приликом пријаве подносе још и:
- Изјаву о припадности српској националној мањини;
- Потврду о започетом поступку нострификације средњошколске дипломе (осим за диплому стечену у Републици Српској која не подлеже нострификацији).

Пријемни испит

Сви пријављени кандидати полажу по избору пријемни испит из физике или математике, или оба, у ком случају се бодује бољи резултат. Кандидати који су током трећег или четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три појединачне награде на републичком такмичењу из физике или математике ослобођени су полагања пријемног испита.

Пријемни испит из физике ће се одржати у среду 4. септембра 2019. године у 14 часова у сали 61, Цара Душана 13.
Пријемни испит из математике ће се одржати у четвртак 5. септембра 2019. године у 14 часова у сали 61, Цара Душана 13.

Пријемни испит је писмени и траје 3 сата. На испит је потребно понети доказ о идентификацији (лична карта или пасош) и потврду о предатим документима (са бројем пријаве). Кандидати на пријемном испиту добијају вежбанку и хемијску оловку. Тест је затвореног типа, састоји се од 20 задатака са понуђеним одговорима од којих је само један тачан. Задаци се решавају у вежбанци, а затим се заокружује један од понуђених одговора на тесту.

НАПОМЕНА: Ради ефикаснијег решавања одређеног типа задатака, кандидати на пријемни испит треба да понесу и калкулатор.

Задаци са пријемних испита одржаних претходних година.

Ранг листа

Рангирање кандидата обавља се на основу општег успеха у средњој школи и на основу резултата оствареног на пријемном испиту, а на основу јединствене ранг листе која се формира за сваки студијски програм посебно, према укупном броју бодова сваког кандидата. Приоритет приликом рангирања имају кандидати који су се пријавили на дати студијски програм, док се остали кандидати рангирају на преостала места на том студијском програму.

Највећи могући број бодова које кандидат може да освоји је 100. Општи успех у средњој школи носи најмање 16, а највише 40 бодова. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе помножен са 2. Не рачунају се оцене факултативних предмета као и оцене из владања. Пријемни испит доноси максимално 60 поена.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи одређеног студијског програма до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и уколико има више од 51 бода. За упис на самофинансирање неопходно је остварити укупно 31 бод.

Резултати пријемног испита биће објављени на сајту Факултета на јединственој ранг листи свих пријављених кандидата у петак 6. септембра 2019.

На ранг листу кандидати имају право жалбе уписној комисији и декану Физичког факултета. Жалбе уписној комисији се поднесе у петак 6. септембра 2019. године до 14 часова у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1). Комисија ће решења по жалбама донети у понедељак 9. септембра 2019. године у 9 часова. Кандидати који не буду били задовољни решењем Комисије, имају право жалбе декану Факултета. Жалбе декану се подносе у понедељак 9. септембра 2019. године до 14 часова у Студентској служби. Декан ће решења по жалбама донети до уторка 10. септембра 2019. године у 9 часова.

Коначна ранг листа примљених кандидата биће објављена у уторак 10. септембра 2019. године у 12 часова на сајту Факултета.

Упис

Упис примљених кандидата обавиће се у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13 (приземље, соба бр. 1) у среду 11. септембра 2019. године од од 10 до 14 часова. Факултет ће сматрати да су кандидати који се не упишу у предвиђеном року одустали од уписа.

Упис кандидата који су остали испод црте (ПРОЗИВКА) обавиће се у среду 11. септембра у 14 часова, након завршетка уписа кандидата са ранг листе.

Документа потребна за упис:

  • индекс (добија се на Факултету)
  • 2 обрасца ШВ-20 (можете га одштампати овде или добити на Факултету)
  • оверене фотокопије сведочанстава сва четири разреда средње школе (оригинали на увид)
  • оверена фотокопија дипломе о положеном матурском испиту (оригинали на увид)
  • извод из матичне књиге рођених
  • 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 cm
  • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа уплаћених на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице) и то 1.600 динара за буџетске студенте, а 3.100 динара за самофинансирајуће студенте
  • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (школарина за самофинансирајуће студенте износи 60.000 динара и може се платити у 4 рате).

Упис кандидата који су пријемни испит положили на другом факултету

Физички факултет признаје пријемни испит из математике или физике положен на другом факултету Универзитета у Београду. Ти кандидати се уписују по завшетку уписа примљених кандидата, уколико остане слободних места.

Поред докумената потребних за упис, кандидати са собом треба да понесу и потврду о положеном пријемном испиту на другом факултету са бројем освојених бодова.

Кандидати подносе документа за упис у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр 1) у четвртак 12. септембра од 10 до 14 часова и у петак 13. септембра 2019. године од 10 до 12 часова. Ранг листа примљених кандидата биће објављена у 12 часова. Упис примљених кандидата обавиће се истог дана, у петак 13. септембра од 12 часова.