Семинар катедре за компјутерску физику

2023.

Април

26.

ПРОДРУШТВЕНЕ ПРЕФЕРЕНЦИЈЕ ИНВЕСТИТОРА, ДРУШТВЕНИ УГЛЕД И ЦЕНЕ АКЦИЈА КОМПАНИЈА КОЈЕ УЛАЖУ У ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У овом раду истражујемо како продруштвене преференције инвеститора и мотивације вазане за друштвени углед утичу на кретање цена акција. На експерименталном тржишту инвеститори тргују акцијама две компаније, где једна од компанија има или само позиван утицај на заштиту животне средине или и позиван утицај на животну средину и позитиван утицај на друштвени углед инвеститора, док друга акција нема ниједан од ова два ефекта. У третману где је присутан само позиван утицај на животну средину, без друштвеног имиџа, резултати указују да тржиште еродира друштвену одговорност. Заправо, акција компане која поседује позитивну екстерналију у вези са животном средином нема ценовну премију, док појединци са јаким продруштвеним преференцијама не улажу сигнификантније више у зелене акције. Међутим, у третману у ком је, поред продруштвених преференција, присутна и мотивација у вези са друштвеним угледом, цене акција зелене компаније су више од цене акција компаније без екстерналија у вези са животном средином, а портфолио појединаца са јаким продруштвеним преференцијама већим делом чине зелене акције. Додатно, разматрани нематеријални аспекти такође генеришу ефекат преливања на акције компаније без екстерналија у вези са животном средином, тако да и ове акције бележе више цене у односу њихову цену у контролној групи.

Плакат

12.

СТАТИСТИЧКЕ ОСОБИНЕ КЊИГЕ ЛИМИТ НАЛОГА

Циљ овог истраживања је проучавање динамичког понашања и статистичких својстава књиге лимит налога. Изучава се модел књиге стохастичких лимита у дискретном времену и простору, вођен процесом једноставног симетричног случајног хода. Специјална пажња је на проучавању вариајбле лавина, где је лавина серија извршења налога таквих да дужина периода без трговинског догађаја не може бити веćа од e > 0. Динамика модела налаже да су могућа два трговинска механизма, наиме трговине типа I и трговине типа II. Трговина типа I се дешава након излета до следеćег текуćег максимума средње цене процес, док се трговина типа II дешава ако цена падне за m или више, а затим расте по m опет. Наш фокус је углавном на дистрибуцији дужине лавина налога.

Плакат

 

Март

29.

ИМА ЛИ МЕСТА ЗА ФИЗИЧАРЕ У АНАЛИТИЦИ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ?

Ово предавање даје приказ Рикардовог модела и модела економске комплексности у теорији међународне трговине, као и приказ добијених резултата извршених анализа података о међународној трговини у последњих двадесет и више година. За потребе аналитике разијен је читав низ алата за прикупљање, валидације, упаривање и анализе података добијених из различитих извора. Спроведена је анализа откривене компаративне предности (РЦА) за сваку земљу по сваком производу у извозу и увозу у дужим временским серијама. Извршене су анализе економске комплексности (ЕЦИ – мера технолошког нивоа и производних могућности економских система, обично земаља или региона) и комплексности производа (ПЦИ) у свим кодним системима.

Плакат

8.

ХУРСТОВ ЕКСПОНЕНТ У ЕКОНОФИЗИЦИ

Циљ овог предавања је демонстрирање коришћења Хурстовог експонента ради проучавања временских серија финансијских тржишта. На почетку предавања ће бити приказан кратак историјски преглед развоја еконофизике. У следећем делу ће бити приказане методе добијања Хурстовог експонента, као и итерпретација његове вредности и динамике. Након тога, биће представљена анализа временских серија финансијских тржишта користећи локални Хурстов експонент. На крају ће бити представљена метода Хурстовог простора и његова примена на финансијске временске серије, ради добијања квантитативног параметра који говори о развијености економије.

Плакат

 

Фебруар

23.

БЛОКЧЕЈН ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЕКОСИСТЕМИМА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА

Циљ овог предавања је преглед основних блокчејн компонената и анализа улоге блокчејн технологија у савременим екосистемима електронског пословања.  У првом делу предавања приказан је ток реализације трансакција у блокчејну. Објашњене су основне компоненте блокчејна као што су блокови, криптографке хеш функције, консензус алгоритми, пеер-то-пеер мреже. Такође, приказане су основне карактеристике блокчејна трансакција као што су децентрализација, анонимност, транспаретност, сигурност, поузданост и непромељивост. Анализириран је преглед консензус алгоритама и блокчејн платформи за реализацију трансакција. Објашњена је улога паметних уговора у пословним системима заснованим на блокчејну. У другом делу предавања, приказане су могућности примене блокчејн технологија у екосистемима електронског пословања, здравства, ланцима снабдевања у прехрамбеној и модној индустрији.

Плакат

2.

МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ НАУКАМА

Циљ овог предавања је да се укаже на специфичности методологије научно-истраживачког рада у техничко-технолошким наукама. У предавању ће бити приказане фазе методологије научно-истраживачког рада, методе и алати које се у свакој од фаза користе. Посебан циљ је да се укаже на специфичности процеса припреме и објављивања радова у часописима са SCI листа. Предавање је базирано на вишегодишњем искуству наставника и сарадника Катедре за електронско пословање Факултета организационих наука, које се огледа у више десетина објављених радова у часописима са импакт фактором, као и преко четрдесет изведених докторанада.

Плакат