Семинар катедре за компјутерску физику

2023.

Март

29.

ИМА ЛИ МЕСТА ЗА ФИЗИЧАРЕ У АНАЛИТИЦИ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ?

Ово предавање даје приказ Рикардовог модела и модела економске комплексности у теорији међународне трговине, као и приказ добијених резултата извршених анализа података о међународној трговини у последњих двадесет и више година. За потребе аналитике разијен је читав низ алата за прикупљање, валидације, упаривање и анализе података добијених из различитих извора. Спроведена је анализа откривене компаративне предности (РЦА) за сваку земљу по сваком производу у извозу и увозу у дужим временским серијама. Извршене су анализе економске комплексности (ЕЦИ – мера технолошког нивоа и производних могућности економских система, обично земаља или региона) и комплексности производа (ПЦИ) у свим кодним системима.

Плакат

8.

ХУРСТОВ ЕКСПОНЕНТ У ЕКОНОФИЗИЦИ

Циљ овог предавања је демонстрирање коришћења Хурстовог експонента ради проучавања временских серија финансијских тржишта. На почетку предавања ће бити приказан кратак историјски преглед развоја еконофизике. У следећем делу ће бити приказане методе добијања Хурстовог експонента, као и итерпретација његове вредности и динамике. Након тога, биће представљена анализа временских серија финансијских тржишта користећи локални Хурстов експонент. На крају ће бити представљена метода Хурстовог простора и његова примена на финансијске временске серије, ради добијања квантитативног параметра који говори о развијености економије.

Плакат

 

Фебруар

23.

БЛОКЧЕЈН ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЕКОСИСТЕМИМА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА

Циљ овог предавања је преглед основних блокчејн компонената и анализа улоге блокчејн технологија у савременим екосистемима електронског пословања.  У првом делу предавања приказан је ток реализације трансакција у блокчејну. Објашњене су основне компоненте блокчејна као што су блокови, криптографке хеш функције, консензус алгоритми, пеер-то-пеер мреже. Такође, приказане су основне карактеристике блокчејна трансакција као што су децентрализација, анонимност, транспаретност, сигурност, поузданост и непромељивост. Анализириран је преглед консензус алгоритама и блокчејн платформи за реализацију трансакција. Објашњена је улога паметних уговора у пословним системима заснованим на блокчејну. У другом делу предавања, приказане су могућности примене блокчејн технологија у екосистемима електронског пословања, здравства, ланцима снабдевања у прехрамбеној и модној индустрији.

Плакат

2.

МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ НАУКАМА

Циљ овог предавања је да се укаже на специфичности методологије научно-истраживачког рада у техничко-технолошким наукама. У предавању ће бити приказане фазе методологије научно-истраживачког рада, методе и алати које се у свакој од фаза користе. Посебан циљ је да се укаже на специфичности процеса припреме и објављивања радова у часописима са SCI листа. Предавање је базирано на вишегодишњем искуству наставника и сарадника Катедре за електронско пословање Факултета организационих наука, које се огледа у више десетина објављених радова у часописима са импакт фактором, као и преко четрдесет изведених докторанада.

Плакат