Универзитет у Београду ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Документација за акредитацију студијског програма - ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЗИКЕ

 

 

Табела 5.4 Листа предмета на докторским студијама

Р.

Б.

Шифра предмета

Назив предмета

Име или имена наставника

Сем.

ЕС

ПБ

НО

Т

 

УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: КВАНТНА, МАТЕМАТИЧКА И НАНОФИЗИКА

1.      

ФИЗДФКН1

Виши курс класичне механике

Милан Дамњановић

1,2,3,4

15

КН

И

2.      

ФИЗДФКН2

Виши курс квантне механике

Милан Дамњановић, Таско Грозданов, Зоран Поповић

1,2,3,4

15

КН

И

3.      

ФИЗДФКН3

Одабрана поглавља математичке физике

Иванка Милошевић

1,2,3,4

15

КН

И

4.      

ФИЗДФКН4

Одабрана поглавља квантне механике

Часлав Брукнер, Милан Дамњановић

1,2,3,4

15

КН

И

5.      

ФИЗДФКН5

Геометријски методи физике

Раде Живаљевић

1,2,3,4

15

КН

И

6.      

ФИЗДФКН6

Симетрија нискодимензионалних система

Иванка Милошевић, Милан Дамњановић,

1,2,3,4

15

КН

И

7.      

ФИЗДФКН7

Нелинеарни динамички системи

Никола Бурић

1,2,3,4

15

КН

И

8.      

ФИЗДФКН8

Физика наноструктура

Иванка Милошевић, Татјана Вуковић, Ласло Форо

1,2,3,4

15

КН

И

9.      

ФИЗДФКН9

Квантна физика комплексних система

Таско Грозданов, Иванка Милошевић, Никола Бурић

1,2,3,4

15

КН

И

10.   

ФИЗДФКН10

Квантна статистичка теорија светлости

Мирјана Божић

1,2,3,4

15

КН

И

 

УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: КВАНТНА ПОЉА, ЧЕСТИЦЕ И ГРАВИТАЦИЈА

11.   

ФИЗДФПЕ1

Kвантна теорија поља

Воја Радовановић, Маја Бурић

1,2,3,4

15

ПЕ

И

12.   

ФИЗДФПЕ2

Теорија гравитације 1

Марија Димитријевић

1,2,3,4

15

ПЕ

И

13.   

ФИЗДФПЕ3

Tеорија гравитације 2

Бранислав Цветковић

1,2,3,4

15

ПЕ

И

14.   

ФИЗДФПЕ4

Квантна теорија градијентних поља

Бранислав Саздовић

1,2,3,4

15

ПЕ

И

15.   

ФИЗДФПЕ5

Квантовање поља у закривљеном простору

Маја Бурић

1,2,3,4

15

ПЕ

И

16.   

ФИЗДФПЕ6

Симетрије елементарних честица

Ђорђе Шијачки

1,2,3,4

15

ПЕ

И

17.   

ФИЗДФПЕ7

Стандардни модел

Ђорђе Шијачки, Драган Поповић, Марија Димитријевић

1,2,3,4

15

ПЕ

И

18.   

ФИЗДФПЕ8

Суперсиметрије

Воја Радовановић

1,2,3,4

15

ПЕ

И

19.   

ФИЗДФПЕ9

Теорија струна

Бранислав Саздовић

1,2,3,4

15

ПЕ

И

20.   

ФИЗДФПЕ10

Некомутативна геометрија и примене у физици

Маја Бурић

1,2,3,4

15

ПЕ

И

21.

ФИЗДФПЕ11

Космологија

Немања Калопер

1,2,3,4

15

ПЕ

И

 

УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: ФИЗИКА ЈЕЗГАРА И ЧЕСТИЦА

21.   

ФИЗДФНФ1

Акцелератори

Петар Аџић

1,2,3,4

15

НФ

И

22.   

ФИЗДФНФ2

Астро-честична физика

Јован Пузовић, Јован Милошевић

1,2,3,4

15

НФ

И

23.   

ФИЗДФНФ3

Детектори

Петар Аџић

1,2,3,4

15

НФ

И

24.   

ФИЗДФНФ6

Нуклеарна спектроскопија и радијациона физика

Јован Пузовић, Петар Аџић

1,2,3,4

15

НФ

И

25.   

ФИЗДФНФ10

Изабрана поглавља нуклеарне физике

Јован Пузовић

1,2,3,4

15

НФ

И

26.   

ФИЗДФНФ11

Изабрана поглавља експерименталне физике честица

Љиљана Симић, Петар Аџић, Јован Милошевић

1,2,3,4

15

НФ

И

 

УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: ФИЗИКА АТОМА И МОЛЕКУЛА

27.   

ФИЗДФАМ1

Структура атома и молекула

Наташа Недељковић, Таско Грозданов

1,2,3,4

15

АМ

И

28.   

ФИЗДФАМ2

Физика атомских сударних процеса

Драгољуб Белић

1,2,3,4

15

АМ

И

29.   

ФИЗДФАМ3

Теорија расејања

Таско Грозданов

1,2,3,4

15

АМ

И

30.   

ФИЗДФАМ4

Интеракције електрона са атомским системима

Горан Попарић, Pierre Defrance

1,2,3,4

15

АМ

И

31.   

ФИЗДФАМ15

Интеракције са површинама

Наташа Недељковић

1,2,3,4

15

АМ

И

32.   

ФИЗДФАМ6

Експерименталне методе физике електрон-атомских судара

Братислав Маринковић, Александар Милосављевић, Горан Попарић

1,2,3,4

15

АМ

И

33.   

ФИЗДФАМ7

Одабрана поглавља физике атома и молекула

Ненад Симоновић

1,2,3,4

15

АМ

И

 

УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: КВАНТНА ОПТИКА И ЛАСЕРИ

34.   

ФИЗДФОЛ1

Експериментлани методи квантне оптике

Никола Коњевић, Бранислав Јеленковић, Милорад Кураица

1,2,3,4

15

ОЛ

И

35.   

ФИЗДФОЛ2

Примењена квантна оптика

Никола Коњевић, Бранислав Јеленковић, Милорад Кураица, Дејан Пантелић

1,2,3,4

15

ОЛ

И

36.   

ФИЗДФОЛ3

Одабрана поглавља квантне оптике

Никола Коњевић, Бранислав Јеленковић, Дејан Пантелић, Милорад Кураица, Мирјана Поповић Божић, Љупчо Хаџијевски

1,2,3,4

15

ОЛ

И

37.   

ФИЗДФОЛ4

Специјална поглавља квантне оптике

Мирјана Поповић Божић, Љупчо Хаџијевски

1,2,3,4

15

ОЛ

И

 

УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: ФИЗИКА ЈОНИЗОВАНОГ ГАСА И ПЛАЗМЕ

38.   

ФИЗДФЈП1

Извори јонизованог гаса

Стеван Ђениже, Срђан Буквић, Зоран Петровић, Владимир Милосављевић

1,2,3,4

15

ЈП

И

39.   

ФИЗДФЈП2

Извори плазме и магнетохидродинамика

Никола Коњевић, Најдан Алексић

1,2,3,4

15

ЈП

И

40.   

ФИЗДФЈП3

Дијагностика плазме

Стеван Ђениже

1,2,3,4

15

ЈП

И

41.   

ФИЗДФЈП5

Физика електричних гасних пражњења

Срђан Буквић, Зоран Петровић

1,2,3,4

15

ЈП

И

42.   

ФИЗДФЈП6

Теорија расејања

Таско Грозданов

1,2,3,4

15

ЈП

И

43.   

ФИЗДФЈП8

Одабрана поглавља физике јонизованих гасова

Гордана Маловић, Стеван Ђениже, Срђан Буквић, Зоран Петровић, Јагош Пурић, Милорад Кураица

1,2,3,4

15

ОЛ

И

44.   

ФИЗДФПФ17

Интеракција плазме и ласера са површинама

Јагош Пурић

1,2,3,4

15

ПФ

И

45.   

ФИЗДФПФ16

Специјална поглавља физике и технологије плазме

Милорад Кураица

1,2,3,4

15

ПФ

И

46.   

ФИЗДФЈП10

Физика фузионе плазме

Јагош Пурић

1,2,3,4

15

ОЛ

И

47.   

ФИЗДФЈП11

Специјални курс физике плазме из области докторског рада

Јагош Пурић, Милорад Кураица

1,2,3,4

15

ОЛ

И

 

УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: ФИЗИКА КОНДЕНЗОВАНЕ МАТЕРИЈЕ И СТАТИСТИЧКА ФИЗИКА

48.   

ФИЗДФКМ1

Изабране експерименталне методе

Зоран Поповић

1,2,3,4

15

КМ

И

1.      

ФИЗДФКМ2

Јако корелисани системи

Милица Миловановић

1,2,3,4

15

КМ

И

2.      

ФИЗДФКМ3

Дијаграмски методи у квантној статистичкој физици

Зоран Радовић

1,2,3,4

15

КМ

И

3.      

ФИЗДФКМ4

Перколационе структуре и процеси

Милан Кнежевић

1,2,3,4

15

КМ

И

4.      

ФИЗДФКМ5

Раманова спектроскопија

Зоран В. Поповић

1,2,3,4

15

КМ

И

5.      

ФИЗДФКМ7

Физика аморфних система

Милан Кнежевић

1,2,3,4

15

КМ

И

6.      

ФИЗДФКМ8

Физика диелектрика и фероелектрика

Јаблан Дојчиловић  

1,2,3,4

15

КМ

И

7.      

ФИЗДФКМ9

Физика магнетизма

Ђорђе Спасојевић

1,2,3,4

15

КМ

И

8.      

ФИЗДФКМ10

Физика површина и танких слојева

Наташа Бибић

1,2,3,4

15

КМ

И

9.      

ФИЗДФКМ11

Физика полимерних система

Сунчица Елезовић-Хаџић,  Јаблан Дојчиловић, Владимир Ђоковић

1,2,3,4

15

КМ

И

10.   

ФИЗДФКМ12

Физика суперпроводности

Зоран Радовић

1,2,3,4

15

КМ

И

11.   

ФИЗДФКМ13

Физика фазних прелаза

Милан Кнежевић

1,2,3,4

15

КМ

И

12.   

ФИЗДФКМ14

Физика раста кристала

Мићо Митровић

1,2,3,4

15

КМ

И

13.   

ФИЗДФКМ15

Статистичка физика неравнотежних система

Мирјана Поповић Божић, Милан Кнежевић, Ђорђе Спасојевић

1,2,3,4

15

КМ

И

 

УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: ПРИМЕЊЕНА ФИЗИКА

14.   

ФИЗДФПФ1

Изабрана поглавља из медицинске физике

Мирослав Драмићанин

1,2,3,4

15

ПФ

И

15.   

ФИЗДФПФ2

Изабрана поглавља из метрологије

Љубиша Зековић

1,2,3,4

15

ПФ

И

16.   

ФИЗДФПФ3

Изабрана поглавља примењене физике

Љубиша Зековић, Иван Белча

1,2,3,4

15

ПФ

И

17.   

ФИЗДФПФ4

Луминесцентне појаве у танким филмовима

Љубиша Зековић, Стеван Стојадиновић

1,2,3,4

15

ПФ

И

18.   

ФИЗДФПФ5

Мерење ниских светлосних интензитета

Љубиша Зековић, Бећко Касалица

1,2,3,4

15

ПФ

И

19.   

ФИЗДФПФ6

Методе карактеризације наноматеријала

Мирослав Драмићанин

1,2,3,4

15

ПФ

И

20.   

ФИЗДФПФ7

Пројектовање оптичких система

1,2,3,4

15

ПФ

И

21.   

ФИЗДФПФ8

Пирометарски системи и безконтактне методе мерења температуре

Љубиша Зековић

1,2,3,4

15

ПФ

И

 

РАЧУНАРСКИ ПРЕДМЕТИ ЗА ВИШЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ

22.   

ФИЗДФВО3

Нумерички методи

Горан Попарић, Зоран С. Поповић, Радомир Жикић, Александар Белић

1,2,3,4

15

РП

И

23.   

ФИЗДФПФ10

Нумеричке методе у примењеној физици

Јован Пузовић

1,2,3,4

15

РП

И

24.   

ФИЗДФПФ8

Монте Карло симулације у физици

Горан Попарић

1,2,3,4

15

РП

И

25.   

ФИЗДФВО2

Методи нумеричке симулације

Срђан Буквић, Марија Радмиловић-Рађеновић, Најдан Алексић, Душан Арсеновић

1,2,3,4

15

РП

И

26.   

ФИЗДФПФ9

Методе симулације и обраде података

Јован Пузовић, Горан Попарић

1,2,3,4

15

РП

И

27.   

ФИЗДФОЛ5

Нумеричке методе и симулације у квантној оптици

Душан Арсеновић

1,2,3,4

15

РП

И

28.   

ФИЗДФЈП9

Нумеричке методе и симулације у физици јонизованог гаса и плазме

Срђан Буквић, Марија Радмиловић-Рађеновић, Најдан Алексић

1,2,3,4

15

РП

И

29.   

ФИЗДФПФ12

Примена рачунара у физичким експериментима

Иван Белча

1,2,3,4

15

РП

И

30.   

ФИЗДФПФ13

Примена рачунара у индустрији

Иван Белча

1,2,3,4

15

РП

И

 

УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: НАСТАВА ФИЗИКЕ

31.   

ФИЗДФДФ13

Изабрана поглавља дидактике физике

Мићо Митровић

1,2,3,4

15

ДФ

И

32.   

ФИЗДФДФ14

Рад са талентованим ученицима

Мићо Митровић, Андријана Жекић

1,2,3,4

15

ДФ

И

 

 

Координатори смерова:

 

1.     Квантна, математичка и нанофизика: М. Дамњановић, М. Поповић Божић

2.     Квантна поља, честице и гравитација: Б. Саздовић, В. Радовановић

3.     Физика атома и молекула: Т. Грозданов, Н. Недељковић

4.     Квантна оптика и ласери: М. Кураица, Љ.Хаџиевски

5.     Физика јонизованог гаса и плазме: С. Буквић,З.Петровић

6.     Физика кондензоване материје и статистичка физика: Н. Бибић, З. Радовић, М. Кнежевић

7.     Примењена физика: М. Драмићанин, И. Белча

8.     Настава физике: Ј. Дојчиловић