Упис студената на МАСТЕР студије школске 2023/2024

Општи услови конкурса Универзитета у Београду
Конкурс за Физички факултет

Уписна квота

На мастер студије школске Физички факултет уписује 60 студената који би се финансирали из буџета и 15 студената који плаћају школарину.

Смер
Буџет
Самофинансирање
Укупно
Општа физика (А)
15
5
20
Теоријска и експериментална физика (Б)
20
0
20
Примењена и компјутерска физика (Ц)
15
5
20
Метеорологија (М)
10
5
15

 

За упис на мастер студије може конкурисати лице које је завршило основне академске студије одговарајућег смера у складу са општим условима конкурса Универзитета у Београду, и то:

- кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од најмање 240 ЕСПБ бодова;

- кандидати са завршеним интегрисаним академским студијама, као и кандидати који су остварили 300 ЕСПБ на академским студијама.

Редослед кандидата на ранг листи одређује се на основу општег успеха на основним академским студијама и дужине студирања на претходним студијама на следећи начин:

0.8 x ОПО + 2 x ДТ/(ДТ+ПР)

где је ОПО - општа просечна оцена студирања, ДТ - дужина трајања студијског програма на академским студијама и ПР - број година прекорачења академских студија. За лице које је завршило мастер академске студије ОПО је дефинисана Правилником о упису студената Универзитета у Београду, а ДТ је збир дужина трајања студијских програма на основним и мастер студијама.

За кандидате који испуњавају опште услове конкурса, а нису завршили основне академске студије физике односно метеорологије може се одобрити упис уз полагање допунских испита. Ова лица у претходном школовању треба да имају положених најмање 20 ЕСПБ из предмета из области физике и математике. Допунске испите које кандидат треба да положи утврђује Комисија за упис, и то до 5 допунских испита зависно од акредитованог студијског програма на који кандидат конкурише. Ови испити се полажу после уписа на одговарајући студијски програм.

Пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата је од понедељка, 18. септембра до среде, 4. октобра 2023. године од 11 до 13 часова у Студентској служби Физичког факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1).

За пријаву је потребно:
- Пријавни лист (можете га одштампати овде, или добити у Студентској служби)
- Кратка стручна биографија
- Фотокопија дипломе основних студија или уверења о дипломирању (оригинал на увид)
- Фотокопија додатка дипломи или уверења о положеним испитима (оригинал на увид)
- Овлашћење Факултету да личне податке кандидата може користити за потребе конкурса ради студирања
- Очитана или скенирана/сликана (обе стране) лична карта
- Фотокопија извода из матичне књиге рођених
- Кандидати који су основне академске студије завршили пре школске 2022/23. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису раније били уписани на прву годину мастер студија у буџетском статусу
- За стране држављане извод из матичне књиге рођених (за држављане РС Факултет извод прибавља по службеној дужности)
- Решење о нострификацији/потврда да је поступак започет при Универзитету у Београду (за кандидате који поседују стране исправе)

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата биће објављена на сајту Факултета у понедељак 9. октобра 2023. године. до 13 часова на сајту Факултета.

На ранг листу кандидати имају право жалбе. Жалбе уписној комисији се поднесе у уторак, 10. октобра 2023. године од 10 до 13 часова у Студентској служби Факултета (Цара Душ ана 13, приземље, соба бр. 1). Комисија ће решења по жалбама донети у уторак, 11. октобра 2022. године до 11 часова.

Коначна ранг листа биће објављена у среду, 11. октобра 2023. године до 12 часова.

Упис

Упис примљених кандидата обавља се у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13 (приземље, соба бр. 1)  у четвртак 12. и петак 13. октобра 2023. године од 10 до 13 часова.

Документа потребна за упис:

  • индекс (добија се на Факултету)
  • 2 обрасца ШВ-20 (можете га одштампати овде или добити у Студентској служби; образац се попуњава и електронски, након уписа)
  • оверена фотокопија дипломе основних студија (кандидати који још нису добили диплому прилажу оверену фотокопију уверења о дипломирању)
  • оверена фотокопија додатка дипломи или оригинал Уверења о положеним испитима
  • Фотокопија извода из матичне књиге рођених
  • 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 cm
  • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа уплаћених на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице) и то 1.600 динара за буџетске студенте, а 3.100 динара за самофинансирајуће студенте
  • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (школарина за самофинансирајуће студенте износи 66.000 динара и може се платити у 4 рате).

Календар уписа може бити накнадно промењен у складу са околностима.