Организација Факултета

Prof. dr Jablan Dojcilovic

Физички факултет Универзитета у Београду је високошколска и научна установа коју чине Институт за физику и Институт за метеорологију. Институти су носиоци образовног, научног и стручног рада. Институте чине катедре и лабораторије Факултета.

Орган управљања Факултетом је Савет Факултета. Савет има 23 члана од којих 13 чланова бира Наставно-научно веће из редова наставног особља Факултета, 2 члана су представници административно-техничког особља, 4 члана су представници студената, док 4 члана именује Влада Републике Србије.

Орган пословођења је декан Факултета. Декан се бира из редова редовних професора на перод од 3 школске године и могућношћу једног поновног избора. Садашњи декански колегијум Факултета изабран је на седници Савета Физичког факултета одржаној 27. маја 2021. године. Декан Физичког факултета за мандатни период 2021-2024 година је редовни професор др Иван Белча.

Продекан за финансије
Др Горан Попарић
ванредни професор

Продекан за науку
Др Стеван Стојадиновић
редовни професор

Продекан за наставу
Др Зорица Поповић
доцент

Председник Савета
Др Воја Радовановић
редовни професор

Директор Института за физику
Др Мирјана Сарван
доцент

Директор Инситута за метеорологију
Др Владан Вучковић
ванредни професор

 

Стручни органи Факултета су: Изборно веће, Наставно-научно веће и Веће катедре.

Факултет организује студије на 4 програма основних и мастер студија. Рад Факултета одвија се у 3 зграде. Студенти 1. и 2. године основних студија физике прате наставу у згради у Цара Душана 13, где се налази и Студенска служба Факултета. Деканат се налази у згради на Студентском тргу 12, где се одвија и настава за студенте 3. и 4. године студија. Институт за метеорологију смештен је у Добрачиној 16.

Факултетска слава Свети Сава се прославља сваког 27. јануара, док је Дан Физичког факултета 10. октобар.