Конкурси

На основу Одлуке Изборног већа Физичког Факултета, од 11. септембра 2019., расписан је конкурс за избор у  звање и заснивање радног односа наставника на академским студијама - једног доцента за ужу научну област – Физика честица и поља, на одређено време на период од 5 (пет) година, са пуним радним временом.
                                                                                                                          
Услови: Докторат наука из научне области за коју се бира и остали услови предвиђени Статутом Физичког факултета и Правилником о ближим условима за избор у звања наставника и сарадника Физичког факултета, а у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 73/18), и Статутом и правилницима Универзитета у Београду. Непостојање сметњи из члана 72. став 4. Закона о високом образовању  („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/18).

Пријава треба да садржи:   Биографију, оверену копију дипломе, опис досадашње наставне активности, опис досадашње научне активности, преглед научних резултата, списак наставних и научних публикација, списак цитата, најважније публикације и својеручно потписану изјаву о изворности, доступну на адреси http://www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html

Пријаву је потребно доставити у штампаној и едитабилној електронској форми (теx или доц формат) у складу са темплејтом.

Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса, доставити Деканату Физичког факултета, Београд, Студентски трг бр. 12-16,  (3. спрат соба 652)  у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Конкурс је објављен у огласнику НСЗ „ПОСЛОВИ“ број 849  (страна 33) од 02.10.2019. године, а доступан је и  у електронском издању  на адреси: http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/13/13492_849_-_2019-10-02.pdf

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности од 15 до 30 дана стављају се следећи реферати изборима у звање и докторским дисертацијама:

Докторске дисертације

СРЂАНА СТАВРИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: "FIRST-PRINCIPLES STUDY OF THE STRUCTURAL AND ELECTRONIC PROPERTIES OF METALS ADSORBED ON TWO-DIMENSIONAL MATERIALS" (Ab initio истраживање структурних и електронских особина метала адсорбованих на дводимензионалним материјалима). Извештај предат 16. септембра 2019. године.

АЛЕКСАНДРЕ ДИМИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: "Detection of quantum correlations" (Детекција квантних корелација). Извештај предат 13. септембра 2019. године.

ДРАГОЉУБА ГОЧАНИНА, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: "ТЕОРИЈА ПОЉА У SО(2;3)* МОДЕЛУ НЕКОМУТАТИВНЕ ГРАВИТАЦИЈЕ" (Field theory in SO(2;3)* model of noncommutative gravity). Извештај предат 13. септембра 2019. године.

ДУШАНА ВУДРАГОВИЋА, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: "FARADAY WAVES IN ULTRACOLD DIPOLAR BOSE GASES". Извештај предат 11. септембра 2019. године.

Избори у звање

МИЛОША МОШИЋА, дипломираног физичара, у звање истраживач-сарадник. Извештај предат 20. септембра 2019. године.