Акредитација

Физички факултет је у поступку ре-акредитације акредитовао 10 студијских програма и то по четири програма основних и мастер студија и 2 програма докторских студија на српском и енглеском језику.

Уверења о акредитацији Физичког факултета 2022. године:

Уверења о акредитацији Физичког факултета 2014. године

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Докторске академске студије:

Самовредновање

Физички факултет Универзитета у Београду редовно спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада, као и анализе оцена и пролазности студената.

Израда новог извештаја о поступку и резултатима самовредновања завршена је у септембру 2020. године, те ће, у складу са законским обавезама, Министарству просвете, науке и технолошког развоја бити упућен захтев за спољашњом провером квалитета.