Упис студената у прву годину МАСТЕР студија

У прву годину мастер студија Физички факултет уписује 60 студента који се финансирају из буџета и 40 студената који плаћају школарину и то:

Смер
Буџет
Самофинансирање
Укупно
Општа физика (А)
15
5
20
Теоријска и експериментална физика (Б)
15
5
20
Примењена и компјутерска физика (Ц)
10
10
20
Метеорологија (М)
10
5
15


За упис у прву годину мастер студија може конкурисати лице које је завршило основне академске студије одговарајућег смера.

Пријављивање кандидата

Термине уписа у I годину МАСТЕР студија одређује Универзитет у Београду, у тексту конкурса за упис студената на све нивое академских студија.

Пријављивање кандидата је по правилу почетком октобра у Студентској служби Физичког факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1).

За пријаву је потребно:
- Пријавни лист (можете га одштампати овде, или добити у Студентској служби)
- кратка стручна биографија (оригинал на увид)
- фотокопија дипломе основних студија или уверења о дипломирању (оригинал на увид)
- фотокопија уверења о положеним испитима (оригинал на увид)
- фотокопија извода из матичне књиге рођених

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата се објављује на сајту Факултета. На прелиминарну ранг лису се могу поднети примедбе уписној комисији и декану Факултета.

Упис

Упис примљених кандидата обавља се у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13 (приземље, соба бр. 1).

Документа потребна за упис:

  • индекс (добија се на Факултету)
  • 2 обрасца ШВ-20 (можете га одштампати овде или добити у Студентској служби)
  • оригинал дипломе основних студија (или уверења о дипломирању)
  • извод из матичне књиге рођених
  • 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 cm
  • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа уплаћених на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице ) и то 1.600 динара за буџетске студенте, а 3.100 динара за самофинансирајуће студенте
  • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (школарина за самофинансирајуће студенте износи 66.000 динара и може се платити у 4 рате).