Упис студената на МАСТЕР студије школске 2021/2022 - Трећи уписни рок

Коначна листа примљених кандидата

Упис примљених кандидата обавља се у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13 (приземље, соба бр. 1)  у уторак 9. новембра 2021. године од 10 до 13 часова.

Слободна места

За упис на мастер студије остало је још 22 места за студенте који би се финансирали из буџета и 21 место за студенате који плаћају школарину.

Смер
Буџет
Самофинансирање
Укупно
Општа физика (А)
12
5
17
Теоријска и експериментална физика (Б)
7
4
11
Примењена и компјутерска физика (Ц)
0
7
7
Метеорологија (М)
3
5
8

 

За упис на мастер студије може конкурисати лице које је завршило основне академске студије одговарајућег смера у складу са општим условима конкурса Универзитета у Београду, и то:

- кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од најмање 240 ЕСПБ бодова;

- кандидати са завршеним интегрисаним академским студијама, као и кандидати који су остварили 300 ЕСПБ на академским студијама.

Редослед кандидата на ранг листи одређује се на основу општег успеха на основним академским студијама и дужине студирања на претходним студијама на следећи начин:

0.8 x ОПО + 2 x ДТ/(ДТ+ПР)

где је ОПО - општа просечна оцена студирања, ДТ - дужина трајања студијског програма на академским студијама и ПР - број година прекорачења академских студија. За лице које је завршило мастер академске студије ОПО је дефинисана Правилником о упису студената Универзитета у Београду, а ДТ је збир дужина трајања студијских програма на основним и мастер студијама.

За кандидате који испуњавају опште услове конкурса, а нису завршили основне академске студије физике односно метеорологије може се одобрити упис уз полагање допунских испита. Ова лица у претходном школовању треба да имају положених најмање 20 ЕСПБ из предмета из области физике и математике. Допунске испите које кандидат треба да положи утврђује Комисија за упис, и то до 5 допунских испита зависно од акредитованог студијског програма на који кандидат конкурише. Ови испити се полажу после уписа на одговарајући студијски програм.

Пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата је у уторак 2. новембра 2021. године од 10 до 13 часова у Студентској служби Физичког факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1).

За пријаву је потребно:
- Пријавни лист (можете га одштампати овде, или добити у Студентској служби)
- Кратка стручна биографија
- Фотокопија дипломе основних студија или уверења о дипломирању (оригинал на увид)
- Фотокопија додатка дипломи или уверења о положеним испитима (оригинал на увид)
- Овлашћење Факултету да личне податке кандидата може користити за потребе конкурса ради студирања
- Очитана или скенирана/сликана (обе стране) лична карта
- Кандидати који су основне академске студије завршили пре школске 2020/21. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису раније били уписани на прву годину мастер студија у буџетском статусу
- За стране држављане извод из матичне књиге рођених (за држављане РС Факултет извод прибавља по службеној дужности)
- Решење о нострификацији/потврда да је поступак започет при Универзитету у Београду (за кандидате који поседују стране исправе)

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата биће објављена на сајту Факултета у четвртак 4. новембра 2021. године.

На ранг листу кандидати имају право жалбе. Жалбе уписној комисији се поднесе у петак 5. новембра  2021. године од 10 до 12 часова у Студентској служби Факултета (Цара Душ ана 13, приземље, соба бр. 1). Комисија ће решења по жалбама донети у понедељак 8. новембра 2021. године у 10 часова.

Коначна ранг листа биће објављена у понедељак 8. новембра 2021. године до 12 часова.

Упис

Упис примљених кандидата обавља се у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13 (приземље, соба бр. 1)  у уторак 9. новембра 2021. године од 10 до 13 часова.

Документа потребна за упис:

  • индекс (добија се на Факултету)
  • 2 обрасца ШВ-20 (можете га одштампати овде или добити у Студентској служби)
  • оверена фотокопија дипломе основних студија (или уверења о дипломирању)
  • за стране држављане извод из матичне књиге рођених (за држављане РС Факултет извод прибавља по службеној дужности)
  • 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 cm
  • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа уплаћених на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице ) и то 1.600 динара за буџетске студенте, а 3.100 динара за самофинансирајуће студенте
  • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (школарина за самофинансирајуће студенте износи 66.000 динара и може се платити у 4 рате).

Календар уписа може бити накнадно промењен у складу са околностима.