Дипломске академске студије

Студијски програм ТЕОРИЈСКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИКА

 

 

Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

 

Назив предмета

 

Сем.

 

Тип

 

Статус пред.

 

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

CИР

УЧ

ПРВА ГОДИНА

    1.         

ФИЗ5Б01

Истраживачки студијски рад

1 и 2

НС

ИЗ

 

 

20

20

 

20

    2.         

 

Изборни предмети 1

1

НС

ИЗ

6

4

 

10

 

10

    3.         

 

Изборни предмети 2

1

НС

ИЗ

6

4

 

10

 

10

    4.         

 

Дипломски рад

2

НС

ИЗ

 

 

 

 

20

20

Укупно часова активне наставе

40

 

 

Укупно ЕСПБ

60

Часови активне наставе (недељно):

П = предавања; В = вежбе; СИР=Студијски истраживачки рад; УЧ=Укупни часови активне наставе

Тип предмета: НС = научно-стручни; СА = стручно-апликативни.
Статус предмета: О = обавезни; И
З = изборни.

 

 

Изборни предмети:

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Часови активне наставе

ЕСПБ

П

В

УЧ

 

    1.          

ФИЗ5Б02

Диференцијална геометрија у физици

1

6

4

10

10

    2.          

ФИЗ5Б03

Одабрана поглавља нанофизике

1

6

4

10

10

    3.          

ФИЗ5Б04

Основи теорије расејања

1

6

4

10

10

    4.          

ФИЗ5Б05

Квантна теорија поља 2

1

6

4

10

10

    5.          

ФИЗ5Б06

Општа теорија релативности

1

6

4

10

10

    6.          

ФИЗ5Б07

Виши курс нуклеарне физике

1

6

4

10

10

    7.          

ФИЗ5Б08

Виши курс физике елементарних честица

1

6

4

10

10

    8.          

ФИЗ5Б09

Основи физике атомских сударних процеса

1

6

4

10

10

    9.          

ФИЗ5Б10

Интеракција честица са површинама

1

6

4

10

10

  10.         

ФИЗ5Б11

Основи дијагностике плазме

1

6

4

10

10

  11.         

ФИЗ5Б12

Основи физике фузионе плазме

1

6

4

10

10

  12.         

ФИЗ5Б13

Виши курс квантне оптике

1

6

4

10

10

  13.         

ФИЗ5Б14

Основи експерименталних метода физике јонизованих гасова

1

6

4

10

10

  14.         

ФИЗ5Б15

Tеорија фазних прелаза

1

6

4

10

10

  15.         

ФИЗ5Б16

Основи физике суперпроводности

1

6

4

10

10

  16.         

ФИЗ5Б17

Основи физике магнетизма

1

6

4

10

10

  17.         

ФИЗ5Б18

Основи биофизике

1

6

4

10

10

  18.         

ФИЗ5Б19

Методе квантне теорије поља у физици кондензоване материје

1

6

4

10

10

  19.         

ФИЗ5Б20

Спектроскопија чврстих тела

1

6

4

10

10

  20.         

ФИЗ5Б21

Физика полимера

1

6

4

10

10

  21.         

ФИЗ5Б22

Физика диелектрика

1

6

4

10

10

  22.         

ФИЗ5Б23

Основи физике раста кристала

1

6

4

10

10

  23.         

ФИЗ5Б24

Акцелератори  и дектори честица

1

6

4

10

10

  24.         

ФИЗ5Б25

Експериментална физика високих енергија

1

6

4

10

10