Др Зоран Николић

Редовни професор

Кратка стручна биографија

Проф. др Зоран Николић дипломирао је на Физичком факултету 1994. године одбраном дипломског рада "Диелектричне особине и структурни фазни прелази MSO4 7H2О (M=Co, Ni)". 2001. године одбранио је магистарски рад под називом "Температурска зависност електричних параметара линеарних диелектрика са јонским и поларним ковалентним везама". Докторирао је на Физичком факултету у Београду 2006. године одбраном докторске дисертације "Примена нумеричких метода у физичким карактеризацијама поликристалних и биолошких система". 2007. године биран је у звање  доцент на Физичком факултету у Београду и поново је биран у исто звање 2012. године. У звање ванредног професора изабран је 2017. године а у звање редовног професора изабран је 2022. године. Ожењен је и отац је двоје деце.
Публиковао је 45 радова у међународним научним часописима и 11 радова у осталим научним часописима. Имао је 24 саопштења на међународним конференцијама и 14 саопштења на националним конференцијама. Збирни импакт фактор (IF) публикованих радова је > 77. Укупан број чистих цитата публикованих радова, без аутоцитата и цитата коаутора, већи је од 500.

Ментор је једне и коментор две одбрањене докторске дисертације, ментор је 16 одбрањених мастер радова и 30 одбрањених дипломских радова. Учествовао је у раду у око 70 комисија за писање извештаја и за одбране докторских дисертација, магистарских и мастер радова и дипломских радова, у којима није био ментор, ни коментор.

У периоду 2012. - 2015. године био је члан деканског колегијума, као директор Института за физику Физичког факултета. Од 2002. године бави се прикупљањима и обрадама података за Министарство науке (Министарство просвете, науке и технолошког развоја), које га ангажује за: анализе библиографских података, симулације напредовања, евалуације научних резултата појединаца и пројеката, утврђивања компетенције и аутоматске категоризације истраживача у свим досадашњим пројектним циклусима од 2002. године. 2007. - 2008. године био је члан радне групе за измене Правилника о избору у научна звања, именоване од стране Националног савета за науку Током 2020. године био је члан експертске комисије: ERA Progress Monitoring and Analysis, European Commission. Од 2021. године је члан Савета за статистику. У више наврата био је учесник на пројектима Светске Банке (World Bank Group).

Списак значајнијих публикација
Knezevic D, Matavulj P, Nikolic Z, Modeling of aircraft infrared signature based on comparative tracking, OPTIK Vol. 225 (): #165782 - (7), 2021.
Peles A, Aleksic O, Pavlovic V, Djokovic V, Dojcilovic R, Nikolic Z, Marinkovic F, Mitric M, Blagojevic V, Vlahovic B, Pavlovic V, Structural and electrical properties of ferroelectric poly(vinylidene fluoride) and mechanically activated ZnO nanoparticle composite films, PHYSICA SCRIPTA Vol. 93 (10): #105801 - (11), 2018.
M. Burger, D. Pantic, Z. Nikolic, and S. Djenize, The role of spectroscopic diagnostics in studying nanosecond laser-plasma interaction, European Physical Journal D, 71, 123, 2017.
M. Burger, D. Pantić, Z. Nikolić, S. Djeniže, Shielding effects in the laser-generated copper plasma under reduced pressures of He atmosphere, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, doi:10.1016/j.jqsrt.2015.10.015, 170 (2016), 19–27.
M. Burger, Z. Nikolic, Frequency domain and wavelet analysis of the laser-induced plasma shock waves, Spectrochimica Acta Part B:  Atomic Spectroscopy, 110 (2015) 70–78.
Burger, M; Skocic, M; Ljubisavljevic, M; Nikolic, Z; Djenize, S, Spectroscopic study of the laser-induced indium plasma, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D Vol. 68 (8): #223 (8), 2014.
Potkonjak, NI; Nikolic, Z; Anic, SR; Minic, DM, Electrochemical oscillations during copper electrodissolution/passivation in trifluoroacetic acid induced by current interrupt method, CORROSION SCIENCE Vol. 83 355 - - 358 (4), 2014.
Janjetovic, K; Vucicevic, L; Misirkic, M; Vilimanovich, U; Tovilovic, G; Zogovic, N; Nikolic, Z; Jovanovic, S; Bumbasirevic, V; Trajkovic, V; Harhaji-Trajkovic, L, Metformin reduces cisplatin-mediated apoptotic death of cancer cells through AMPK-independent activation of Akt, EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY Vol. 651 (1-3) (2011) 41 – 50.
A. Isakovic, Z. Markovic, B. Todorovic-Markovic, N. Nikolic, S. Vranjes-Djuric, M. Mirkovic, M. Dramicanin, L. Harhaji, N. Raicevic, Z. Nikolic, V. Trajkovic, Distinct cytotoxic mechanisms of pristine versus hydroxylated fullerene, Toxicological Sciences, Vol. 91 No. 1 (2006), 173 – 183.
J. Szépvölgyi, Z. Marković, B. Todorović-Marković, Z. Nikolić, I. Mohai,  Z. Farkas,  M. Tóth,  É. Kováts, P. Scheier, S. Feil, Effects of Precursors and Plasma Parameters on Fullerene Synthesis in RF Thermal Plasma Reactor, Plasma Chemistry and Plasma Processing, Vol. 26 No. 6 (2006), 597 – 608.