Др Зоран Поповић

Доцент

Кратка стручна биографија

Зоран (Петар) Поповић рођен је 1981. године у Мостару. На Физичком факултету Универзитета у Београду дипломирао је 2005. године на смеру Теоријска и експериментална физика, након чега уписује последипломске студије из области Квантна, математичка и нанофизика. Докторску дисертацију под називом „Механичке и термалне особине хеликалних угљеничних нанотуба“ одбранио је 2014. године. Од 2006. до 2009. године као стипендиста Министарства просвете и науке учествује у извеђењу наставе на Физичком факултету Универзитета у Београду и ангажован је на пројекту „Угљеничне и неорганске наноструктуре“, а од 2009. до 2015. ради као асистент. На истом факултету од 2015. године ради у звању доцента. На физичком факултету Универзитета у Београду на основним академским студијама држи вежбе из курсева Лабораторија физике 1 за све смерове, Математичка физика 1 за смер Теоријска и експериментална физика и Квантна теоријска физика на смеровима Општа и Примењена физика. Као предметни наставник ангажован је на курсевима Лабораторија физике 2 за све смерове прве године и Рачунари у настави физике на мастер студијама смера Општа физика. Зоран Поповић се бави истраживањима из области Физике кондензоване материје и коаутор је 11 радова публикованих у међународним научним часописима. Био је учесник 2 национална научна пројекта и неколико међународних. Од 2011. године учесник је националног пројекта под називом „Нискодимензионалне наноструктуре“.

Списак значајнијих публикација
I. Milošević, Z. P. Popović, G. Volonakis, S. Logothetidis and M. Damnjanović, Electromechanical switch based on pentaheptite nanotubes, Phys. Rev. B 76 115406  (2007).
M. Damnjanović, Z. P. Popović, G. Volonakis, S. Logothetidis and I. Milošević, On the Pentaheptide Nanotubes,  Materials and Manufacturing Processes, 24 1124  (2009).
I. Milošević, Z. P. Popović and  M. Damnjanović, Conductivity of pentaheptide and mechanically deformed carbon nanotubes, Material Science and Egineering B 176 494 (2011) .
I. Milošević, Z. P. Popović, S. Dmitrović and M. Damnjanović, Optical properties of coiled carbon nanotubes: A simple model, Phys. Stat. Sol. (b) 248, 2585 (2011).
I. Milošević, Z. P. Popović and M. Damnjanović, Structure and stability of coiled carbon nanotubes, Phys. Status Solidi B 249, 2442 (2012).