Упис студената у прву годину ДОКТОРСКИХ студија школске 2020/2021 - III уписни рок

 

Ранг листа примљених студената у III уписном року

 

Слободна места

Смер
Буџет
Самофинансирање
Укупно
Физика

24

9

33

Метеорологија

5

5

10


На студијске програме докторских академских студија могу се уписати:

 • лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским и мастер академским студијама;
 • лица која имају завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општу просечну оцену мању од 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама, ако имају остварене научне радове у обиму и на начин уређен општим актом Факултета, односно Универзитета;
 • лице које има академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу с одредбом члана 128. Закона о високом образовању и
 • лица која су према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању завршила основне студије и то са просечном оценом најмање 8 (осам) и уколико није другачије утврђено посебним условима уписа на одређени студијски програм.

Пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата је од понедељак 16. новембра 2020. године до уторак 17. новембра 2020. године од 10 до 13 часова у соби 651, III спрат, Студентски трг 12.

За пријаву је потребно:

 • Пријавни лист и формулар сагласности ментора докторских студија
 • кратка стручна биографија
 • фотокопија дипломе првог и другог степена студија или уверења о дипломирању (оригинал на увид)
 • фотокопија додатка дипломи или уверења о положеним испитима (оригинал на увид)
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид)
 • доказ који се односи на остварене научне радове
 • доказ о знању једног светског језика

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата биће објављена на сајту Факултета у среду 18. новембра 2020. године до 12 часова.

На ранг листу кандидати имају право жалбе уписној комисији и декану Физичког факултета. Жалбе уписној комисији се поднесе у среду 18.  новембра 2020. године  до 14 часова Мирјани Васиљев, соба 651, III спрат, Студентски трг 12. Комисија ће решења по жалбама донети у среду 18 . новембра 2020. године до 16 часова. Кандидати који не буду били задовољни решењем Комисије, имају право жалбе декану Факултета. Жалбе декану се подносе у четвртак 19. новембра 2020. године до 12 часова. Декан ће решења по жалбама донети до четвртка 19. новембра  2020. године до 14 часова.

Коначна ранг листа биће објављена у петак 20. новембра  2020. године до 16 часова.

Упис

Упис примљених кандидата обавиће се у соби 651, III спрат, Студентски трг 12, 23. новембра 2020. године у периоду од 10 до 14 часова.

Документа потребна за упис:

 • индекс (добија се на Факултету)
 • 2 обрасца ШВ-20 (можете га одштампати овде или добити на Факултету)
 • оверена фотокопија диплома првог и другог нивоа студија (или уверења о дипломирању)
 • оверена фотокопија додатка дипломи или уверења о положеним испитима
 • 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 цм
 • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа уплаћених на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 и то 1.600 динара за буџетске студенте, а 3.100 динара за самофинансирајуће студенте
 • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (школарина за самофинансирајуће студенте износи 100.000 динара и може се платити у 4 рате)

Календар уписа може бити накнадно промењен у складу са околностима.