Лабораторија за пројектовање и израду прототипова учила

Сарадници Физичког факултета Универзитета у Београду, свесни своје улоге у унапређењу наставе физике у основном, средњем и високом образовању, одувек су покретали бројне акције и активно учествовали у свим активностима, чији је циљ био подизање нивоа и креативно осмишљавање наставних садржаја. Уношење нових савремених области физике у наставне програме и уџбенике, при чему су многе од њих написали сарадници Факултета, су први значајнији резултати таквог опредељења. Тиме су отворени нови простори за деловање, а пред наставнике у школама и сараднике Факултета постављени посебни захтеви и задаци везани за оспособљавање и опремање физичких кабинета у школама за успешно прихватање тих нових области. Указује се потреба за сталним и организованим радом на развоју уређаја и учила из физике. Тако се 1985. године на Одсеку за физичке и метеоролошке науке ПМФ-а (данас Физичком факултету) и формира лабораторија под називом: Лабораторија за пројектовање и израду прототипова учила.

Први шеф ове лабораторије био је Слободан Жегарац. О ентузијазму и напорима који су сарадници Физичког факултета улагали у протеклих 3,5 деценије најбоље говори податак да је креирано и развијено преко сто уређаја (апаратура) за извођење демонстрационих огледа и лабораторијских вежби из неколико области физике. О квалитету тих уређаја, а то значи о резултатима, довољно говори податак да им је на првој јавној промоцији на 17.  Међународном сајму опреме и средстава за савремену наставу »Учила« 1986. додељено највише признање »Златна табла«. Наредне године »Сребрна табла«, а 1995. године поново »Златна табла«. Добијена признања су била подстрек сарадницима лабораторије за наставак делатности везаних за усавршавање и развој учила, али и појачану заинтересованост школа да своје кабинете за физику опреме овим училима. Тако је од оснивања до данас Лабораторија пласирала, у мањој мери директно, а много више преко проверених дистрибутера (трговачких кућа-Југолабораторија, Завод за уџбенике и наставна средства, Рапанком, Дидактис, Југофеникс, Новолаб, Флукс РВ, Гоодмарк, Ас-принт и др.) око 10.000 наставних средстава за физику.

Један део развијених наставних средстава су потпуно оригиналне креације неких сарадника Лабораторије, док су остала знатно осавремеwене верзије уређаја за извођење традиционално стандардних експеримената у школским и факултетским лабораторијама. Сва наставна средства су испраћена новим упутствима. Концепцијски различита од досадашњих, модерно технички обликована, представљала су први велики корак ка реализацији непосредних и савремених експеримената из физике у нашим школама. Теоријски увод и обрада резултата мерењасведени су на неопходни минимум, пошто литературе у вези с тим има довољно и приступачна је. Највише пажње посвећено је непосредном експерименту(припреми, току извођења и др.).
Сарадници Лабораторије за пројектовање и израду прототипова учила су били наставници (М.Љ.Напијало, Љ.Ристовски, Т.Петровић, Ј.Пурић, М.Кураица, З.Николић, Д.Поповић, С.Ивковић, Ј.Константиновић), асистенти ( С. Жегарац, Ж.Николић) и технички сарадници (З.Ненић, Д.Грујић, Ђ.Мајсторовић, М.Благојевић, М.Радош, С. Текић, Д.Јовановић, М.Перковић, Р.Љубичић) Физичког факултета, затим професори и сарадници са других факултета (М.Ћук, Б.РаденковиЋ, З.Несторовић, Д.Беодрански, Д.Милорадовић, З.Коврлија, Г. Јездимировић, Р.Јанковић, Ј.Томић и др). После одласка Слободана Жегарца на место директора Сеизмолошког завода Србије 1987. године шеф ове Лабораторије постаје Проф.  др Ј. Дојчиловић. На тој дужности се налази и данас.  Успешном раду Лабораторије допринело је и разумеваwе »власти« на Физичком факултету, као и веома добра сарадња, на почетку са »Југолабораторијом« из Београда, а касније са Заводом за уџбенике и наставна средства из Београда који су узели учешћа у  неким заједничкм акцијама и ставили на располагање своје разрађене дистрибутерске и транспортне системе. Такође је пуно тога урађено на промоцијама наставних средстава на међународним сајмовима, републичким и регионалним семинарима, посетама школама, раду на сервису уређаја и сл. Отворен је и сајт лабораторије: www.ff.bg.ac.rs/ucila/.

Шеф Лабораторије проф. др Јаблан Дојчиловић, тел. 011/7158-153

Списак учила