Упис студената у прву годину основних студија школске 2020/21 године - II уписни рок

Online пријава на конкурс
Општи услови конкурса за упис студената у прву годину основних студија Универзитета у Београду

Услови уписа у I годину основних студија без пријемног испита

Коначна ранг листа примљених кандидата

Општа физика
Теоријска и експериментална физика
Примењена и компјутерска физика
Метеорологија

Упис примљених кандидата обавиће се у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13 (приземље, соба бр. 1) у среду 9. и четвртак 10. септембра 2020. године од 10 до 14 часова.

Резултати пријемног испита из физике
Резултати пријемног испита из математике

Решење теста из физике
Решење теста из математике

 

Слободна места

За упис у прву годину основних студија на Физичком факултету је остало слободних места за 81 студенaта који се финансирају из буџета и 9 студената који плаћају школарину. По смеровима:

Смер
Буџет
Самофинансирање
Укупно
Општа физика (А)
20
0
20
Теоријска и експериментална физика (Б)
13
0
13
Примењена и компјутерска физика (Ц)
35
7
42
Метеорологија (М)
13
2
15

 

Пријављивање кандидата је у среду 2. септембра у периоду од 10 до 14 часова и четвртак 3. септембра 2020. године у периоду од 10 до 13 часова у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1. За упис у прву годину основних студија може конкурисати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању, без обзира на струку и усмерење.

Календар уписа

 
Пријем докумената среда, 2. септембар од 10 до 14 и четвртак 3. септембар од 10 до 13 часова у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба 1)
Полагање пријемног испита из физике петак, 4. септембар у 14 часова у сали 60, Цара Душана 13
Полагање пријемног испита из математике субота, 5. септембар у 14 часова у сали 60, Цара Душана 13
Резултати пријемног испита (прелиминарна ранг листа) понедељак 7. септембар
Примедбе на прелиминарну ранг листу понедељак 7. септембар
Доношење решења по жалби среда 9. септембар
Коначна ранг листа Факултета среда 9. септембар
Упис примљених кандидата среда 9. и четвртак 10. септембар од 10 до 14 часова у Студентској служби Факултета
Упис кандидата који су остали испод црте - ПРОЗИВКА четвртак 10. септембар у 14 часова у Студентској служби Факултета
Пријем докумената кандидата који су положили пријемни на другом факултету Универзитета у Београду од 10. до 14. септембра у Студентској служби Факултета
Упис кандидата који су положили пријемни на другом факултету Универзитета у Београду уторак 15. септембар од 10 до 13 часова у Студентској служби Факултета

 

За пријаву је потребно:
- Пријавни лист (овде можете погледати шифарник средњих школа)
- фотокопија сведочанстава сва четири разреда средње школе (оригинал на увид)
- фотокопија дипломе о положеном матурском испиту (оригинал на увид)
- изјава о дозволи коришћења личних података
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 3.000 динара на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице)

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2019/20. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину основних студија у буџетском статусу

Кандидати који се пријављују на основу програма афирмативних мера, прилажу још и потписане изјаве и то:
- Изјаву о припадности ромској националности, Препоруку Националног савета за ромску мањину;
- Изјаву о телесном оштећењу;

Кандидати српске националности који су држављани суседних земаља приликом пријаве подносе још и:
- Изјаву о припадности српској националној мањини;
- Потврду о започетом поступку нострификације средњошколске дипломе (осим за диплому стечену у Републици Српској која не подлеже нострификацији).

Пријемни испит

Сви пријављени кандидати полажу по избору пријемни испит из физике или математике, или оба, у ком случају се бодује бољи резултат. Кандидати који су током трећег или четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три појединачне награде на републичком такмичењу из физике или математике ослобођени су полагања пријемног испита.

Пријемни испит из физике ће се одржати у петак 4. септембра 2020. године у 14 часова у сали 60, Цара Душана 13.
Пријемни испит из математике ће се одржати у суботу 5. септембра 2020. године у 14 часова у сали 60, Цара Душана 13.

Пријемни испит је писмени и траје 3 сата. На испит је потребно понети доказ о идентификацији (лична карта или пасош) и потврду о предатим документима (са бројем пријаве). Кандидати на пријемном испиту добијају вежбанку и хемијску оловку. Тест је затвореног типа, састоји се од 20 задатака са понуђеним одговорима од којих је само један тачан. Задаци се решавају у вежбанци, а затим се заокружује један од понуђених одговора на тесту.

НАПОМЕНА: Ради ефикаснијег решавања одређеног типа задатака, кандидати на пријемни испит треба да понесу и калкулатор.

Задаци са пријемних испита одржаних претходних година.

Ранг листа

Рангирање кандидата обавља се на основу општег успеха у средњој школи и на основу резултата оствареног на пријемном испиту, а на основу јединствене ранг листе која се формира за сваки студијски програм посебно, према укупном броју бодова сваког кандидата. Приоритет приликом рангирања имају кандидати који су се пријавили на дати студијски програм, док се остали кандидати рангирају на преостала места на том студијском програму.

Највећи могући број бодова које кандидат може да освоји је 100. Општи успех у средњој школи носи најмање 16, а највише 40 бодова. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе помножен са 2. Не рачунају се оцене факултативних предмета као и оцене из владања. Пријемни испит доноси максимално 60 поена.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи одређеног студијског програма до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и уколико има више од 51 бода. За упис на самофинансирање неопходно је остварити укупно 31 бод.

Резултати пријемног испита биће објављени на сајту Факултета на јединственој ранг листи свих пријављених кандидата у понедељак 7. септембра 2020.

На ранг листу кандидати имају право жалбе уписној комисији и декану Физичког факултета. Жалбе уписној комисији се поднесе у понедељак 7. септембра 2020. године до 14 часова у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1). Комисија ће решења по жалбама донети у уторак 8. септембра 2020. године у 9 часова. Кандидати који не буду били задовољни решењем Комисије, имају право жалбе декану Факултета. Жалбе декану се подносе у уторак 8. септембра 2020. године до 14 часова у Студентској служби. Декан ће решења по жалбама донети до среде 9. септембра 2020. године у 9 часова.

Коначна ранг листа примљених кандидата биће објављена у среду 9. септембра 2020. године у 10 часова на сајту Факултета.

Упис

Упис примљених кандидата обавиће се у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13 (приземље, соба бр. 1) у среду 9. и четвртак 10. септембра 2020. године од 10 до 14 часова. Факултет ће сматрати да су кандидати који се не упишу у предвиђеном року одустали од уписа.

Упис кандидата који су остали испод црте (ПРОЗИВКА) обавиће се у четвртак 10. септембра у 14 часова, након завршетка уписа кандидата са ранг листе.

Документа потребна за упис:

  • индекс (добија се на Факултету)
  • 2 обрасца ШВ-20 (можете га одштампати овде или добити на Факултету)
  • оверене фотокопије сведочанстава сва четири разреда средње школе (оригинали на увид)
  • оверена фотокопија дипломе о положеном матурском испиту (оригинали на увид)
  • 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 cm
  • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа уплаћених на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице) и то 1.600 динара за буџетске студенте, а 3.100 динара за самофинансирајуће студенте
  • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (школарина за самофинансирајуће студенте износи 60.000 динара и може се платити у 4 рате)
  • за стране држављане извод из матичне књиге рођених (за држављане РС Факултет извод прибавља по службеној дужности)

Упис кандидата који су пријемни испит положили на другом факултету

Физички факултет признаје пријемни испит из математике или физике положен на другом факултету Универзитета у Београду. Ти кандидати се уписују по завшетку уписа примљених кандидата, уколико остане слободних места. Они могу предати документа за упис од 10. до 14. септембра у Студентској служби Факултета(Цара Душана 13, приземље, соба бр 1).

Поред докумената потребних за упис, кандидати са собом треба да понесу и потврду о положеном пријемном испиту на другом факултету са бројем освојених бодова.

Упис примљених кандидата обавиће се у уторак 15. септембра 10 -13 часова.

Овде можете пратити број пријављених кандидата на факултетима Универзитета у Београду

Центар за развој каријере Универзитета у Београду

Контакт:
Студентска служба 011 3281 375
Продекан за наставу, доц. др Славица Малетић - sslavica@ff.bg.ac.rs

Календар уписа може бити накнадно промењен у складу са околностима.