Упис студената у прву годину МАСТЕР студија школске 2020/2021

Коначна ранг листе примљених кандидата

Упис примљених кандидата обавља се у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13 (приземље, соба бр. 1)  у понедељак 19. и уторак 20. октобра 2020. године од 10 до 14 часова.

Документа потребна за упис:

 • индекс (добија се на Факултету)
 • 2 обрасца ШВ-20 (можете га одштампати овде или добити у Студентској служби)
 • оверена фотокопија дипломе основних студија (или уверења о дипломирању)
 • за стране држављане извод из матичне књиге рођених (за држављане РС Факултет извод прибавља по службеној дужности)
 • 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 cm
 • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа уплаћених на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице ) и то 1.600 динара за буџетске студенте, а 3.100 динара за самофинансирајуће студенте
 • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (школарина за самофинансирајуће студенте износи 66.000 динара и може се платити у 4 рате).

Одлука о измени и допуни одлуке о расписивању конкурса

 

Уписна квота

У прву годину мастер студија Физички факултет уписује 60 студента који се финансирају из буџета и 30 студената који плаћају школарину.

Смер
Буџет
Самофинансирање
Укупно
Општа физика (А) - 120 ESPB
10
5
15
Општа физика (А) - 60 ESPB
15
5
20
Теоријска и експериментална физика (Б)
15
5
20
Примењена и компјутерска физика (Ц)
10
10
20
Метеорологија (М)
10
5
15

 

За упис у прву годину мастер студија може конкурисати лице које је завршило основне академске студије одговарајућег смера у складу са општим условима конкурса Универзитета у Београду, и то:

- на студијске програме мастер академских студија који имају 60 ЕСПБ бодова, могу се уписати кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од најмање 240 ЕСПБ бодова;

- на студијске програме мастер академских студија који имају 120 ЕСПБ бодова, могу се уписати кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од најмање 180 ЕСПБ бодова;

- на мастер академске студије се могу уписати и кандидати са завршеним интегрисаним академским студијама, као и кандидати који су остварили 300 ЕСПБ на академским студијама.

За кандидате који испуњавају опште услове конкурса, а нису завршили основне академске студије физике односно метеорологије може се одобрити упис уз полагање допунских испита. Ова лица у претходном школовању треба да имају положених најмање 20 ЕСПБ из предмета из области физике и математике. Допунске испите које кандидат треба да положи утврђује Комисија за упис, и то до 5 допунских испита зависно од акредитованог студијског програма на који кандидат конкурише. Ови испити се полажу после уписа на одговарајући студијски програм.

Пријављивање кандидата

Пријављивање кандидата је од понедељка 21. септембра до петка 9. октобра 2020. године од 10 до 13 часова у Студентској служби Физичког факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1).

За пријаву је потребно:
- Пријавни лист (можете га одштампати овде, или добити у Студентској служби)
- кратка стручна биографија
- фотокопија дипломе основних студија или уверења о дипломирању (оригинал на увид)
- фотокопија уверења о положеним испитима (оригинал на увид)
- за стране држављане извод из матичне књиге рођених (за држављане РС Факултет извод прибавља по службеној дужности)

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата биће објављена на сајту Факултета у понедељак 12. октобра 2020. године.

На ранг листу кандидати имају право жалбе. Жалбе уписној комисији се поднесе у уторак 13. октобра 2020. године до 10 часова у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1). Комисија ће решења по жалбама донети исти дан до 12 часова.

Коначна ранг листа биће објављена у среду 14. октобра 2020. године до 12 часова.

Упис

Упис примљених кандидата обавља се у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13 (приземље, соба бр. 1)  у понедељак 19. и уторак 20. октобра 2020. године од 10 до 14 часова.

Документа потребна за упис:

 • индекс (добија се на Факултету)
 • 2 обрасца ШВ-20 (можете га одштампати овде или добити у Студентској служби)
 • оверена фотокопија дипломе основних студија (или уверења о дипломирању)
 • за стране држављане извод из матичне књиге рођених (за држављане РС Факултет извод прибавља по службеној дужности)
 • 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 cm
 • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа уплаћених на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице ) и то 1.600 динара за буџетске студенте, а 3.100 динара за самофинансирајуће студенте
 • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (школарина за самофинансирајуће студенте износи 66.000 динара и може се платити у 4 рате).

Календар уписа може бити накнадно промењен у складу са околностима.