Зашто уписати физику или метеорологију?

Упис студената у прву годину основних студија школске 2022/23 године - II уписни рок

 

Коначна ранг листа кандидата:
Општа физика
Теоријска и експериментална физика
Примењена и компјутерска физика

Решење теста из математике - А група
Решење теста из физике - А група

Листа пријављених кандидата по студијским програмима

 

Слободна места

Смер
Буџет
Самофинансирање
Укупно
Општа физика (А) 240 ESPB
24
0
24
Теоријска и експериментална физика (Б) 240 ESPB
24
0
24
Примењена и компјутерска физика (Ц) 240 ESPB
30
7
37
Метеорологија (М) 240 ESPB
15
5
20

 

За упис у прву годину основних студија може конкурисати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању, без обзира на струку и усмерење.

Пријављивање кандидата за упис на основне академске студије у другом уписном року може се остварити на два начина:

  • Оnline пријава – од 29. августа  до 1. септембра. Да бисте се online пријавили, потребно је да пошаљете mail на upis2022@ff.bg.ac.rs са предметом: Пријава на конкурс 2022/23. Из студентске службе Факултета ће вам послати линк ка електронском пријавном листу. Пријављивање је преко пријавне форме коју је потребно да попуните и учитати документа у pdf или jpg формату (сведочанства сва четири разреда средње школе, диплома и фотокопија извода из матичне књиге рођених). Кандидати који се пријављују на основу програма афирмативних мера, као и кандидати српске националности, држављани земаља из окружења, на mail upis2022@ff.bg.ac.rs могу послати и пропратну документацију.

  • Пријава у Студентској служби факултета  (Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1) у четвртак 1. и петак 2. септембра 2022. године у периоду од 10 до 13 часова. Кандидат предаје фотокопије докумената, оргинале доноси на увид, попуњава и потписује пријавни лист и одговарајуће изјаве.

За пријаву је потребно:
- Пријавни лист (овде можете погледати шифарник средњих школа)
- фотокопија сведочанстава сва четири разреда средње школе (оригинал на увид)
- фотокопија дипломе о положеном матурском испиту (оригинал на увид)
- изјава о дозволи коришћења личних података
- доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 4.000 динара на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице)

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2021/22. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину основних студија у буџетском статусу

Кандидати који се пријављују на основу програма афирмативних мера, прилажу још и потписане изјаве и то:
- Изјаву о припадности ромској националности, Препоруку Националног савета за ромску мањину;
- Изјаву о телесном оштећењу;

Кандидати српске националности који су држављани суседних земаља приликом пријаве подносе још и:
- Изјаву о припадности српској националној мањини;
- Потврду о започетом поступку нострификације средњошколске дипломе (осим за диплому стечену у Републици Српској која не подлеже нострификацији).

Календар уписа

Пријем докумената

- online од 29. августа до 1. септембра 2022. године на адресу upis2022@ff.bg.ac.rs
- у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба 1) у четвртак 1. и петак 2. септембра од 10 до 13 часова

Листа пријављених кандидата

петак 2. септембар у 14 часова на сајту Факултета

Полагање пријемног испита из физике

понедељак, 5. септембар у 14 часова у сали 60, Цара Душана 13

Полагање пријемног испита из математике

уторак, 6. септембар у 14 часова у сали 60, Цара Душана 13

Резултати пријемног испита (прелиминарна ранг листа)

среда, 07. септембар до 12 часова

Примедбе на прелиминарну ранг листу

четвртак 8. септембра од 10 до 12 часова у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба 1)

Доношење решења по жалби

петак, 9. септембра до 12 часова

Жалбе декану на решења комисије

петак, 9. септембра, од 12 до 13 часова у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба 1)

Решење декана на жалбе

понедељак, 12. септембра до 11 часова

Коначна ранг листа Факултета

понедељак 12. септембра до 12 часова

Упис примљених кандидата

уторак 13. септембра 10 до 13 часова у Студентској служби Факултета

ПРОЗИВКА
Упис кандидата који су остали испод црте

уторак 13. септембра у 13 часова у Студентској служби Факултета

Пријем докумената кандидата који су положили пријемни на другом факултету Универзитета у Београду

среда, 14. септембра од 10 - 12 часова у Студентској служби Факултета

Ранг листа кандидата који су положили пријемни на другом факултету Универзитета у Београду

среда, 14. септембра у 12 часова  на огласној табли  Факултета (Цара Душана 13, приземље)

Упис кандидата који су положили пријемни на другом факултету Универзитета у Београду

среда 14. септембра од 12 - 13 часова у Студентској служби Факултета

 

Пријемни испит

Сви пријављени кандидати полажу по избору пријемни испит из физике или математике, или оба, у ком случају се бодује бољи резултат. Кандидати који су током трећег или четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три појединачне награде на републичком такмичењу из физике или математике ослобођени су полагања пријемног испита.

Пријемни испит из физике ће се одржати у понедељак 5. септембра 2022. године у 14 часова у сали 60, Цара Душана 13.
Пријемни испит из математике ће се одржати у уторак 6. септембра 2022. године у 14 часова у сали 60, Цара Душана 13.

Пријемни испит је писмени и траје 3 сата. На испит је потребно понети доказ о идентификацији (лична карта или пасош) и потврду о предатим документима (са бројем пријаве). Кандидати на пријемном испиту добијају вежбанку и хемијску оловку. Тест је затвореног типа, састоји се од 20 задатака са понуђеним одговорима од којих је само један тачан. Задаци се решавају у вежбанци, а затим се заокружује један од понуђених одговора на тесту.

НАПОМЕНА: Ради ефикаснијег решавања одређеног типа задатака, кандидати на пријемни испит треба да понесу и калкулатор.

Услови за упис у I годину основних студија без пријемног испита

Задаци са пријемних испита одржаних претходних година.

Ранг листа

Рангирање кандидата обавља се на основу општег успеха у средњој школи и на основу резултата оствареног на пријемном испиту, а на основу јединствене ранг листе која се формира за сваки студијски програм посебно, према укупном броју бодова сваког кандидата. Приоритет приликом рангирања имају кандидати који су се пријавили на дати студијски програм, док се остали кандидати рангирају на преостала места на том студијском програму.

Највећи могући број бодова које кандидат може да освоји је 100. Општи успех у средњој школи носи најмање 16, а највише 40 бодова. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе помножен са 2. Не рачунају се оцене факултативних предмета као и оцене из владања. Пријемни испит доноси максимално 60 поена.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи одређеног студијског програма до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и уколико има више од 51 бода. За упис на самофинансирање неопходно је остварити укупно 31 бод.

Резултати пријемног испита биће објављени на сајту Факултета на јединственој ранг листи свих пријављених кандидата у среду 7. септембра 2022.

На ранг листу кандидати имају право жалбе уписној комисији и декану Физичког факултета. Жалбе уписној комисији се поднесе у четвртак 8. септембра 2022. године од 10 до 12 часова у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1). Комисија ће решења по жалбама донети у петак 9. септембра 2022. године до 12 часова. Кандидати који не буду били задовољни решењем Комисије, имају право жалбе декану Факултета. Жалбе декану се подносе у петак 9. септембра 2022. године од 12 до 13 часова у Студентској служби. Декан ће решења по жалбама донети у понедељак 12. септембра 2022. године у 11 часова.

Коначна ранг листа примљених кандидата биће објављена у понедељак 12. септембра 2022. године у 12 часова на сајту Факултета.

Упис

Упис примљених кандидата обавиће се у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13 (приземље, соба бр. 1) у уторак 13. септембра од 10 до 13 часова. Факултет ће сматрати да су кандидати који се не упишу у предвиђеном року одустали од уписа.

Упис кандидата који су остали испод црте (ПРОЗИВКА) обавиће се у уторак 13. септембра у 13 часова, након завршетка уписа кандидата са ранг листе.

Документа потребна за упис:

 • индекс (добија се на Факултету)
 • 2 обрасца ШВ-20 (можете га одштампати овде или добити на Факултету)
 • оверене фотокопије сведочанстава сва четири разреда средње школе
 • оверена фотокопија дипломе о положеном матурском испиту
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 cm
 • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа уплаћених на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице) и то 1.600 динара за буџетске студенте, а 3.100 динара за самофинансирајуће студенте
 • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (школарина за самофинансирајуће студенте износи 60.000 динара и може се платити у 4 рате)
 • за стране држављане извод из матичне књиге рођених (за држављане РС Факултет извод прибавља по службеној дужности)

Упис кандидата који су пријемни испит положили на другом факултету

Физички факултет признаје пријемни испит из математике или физике положен на другом факултету Универзитета у Београду. Ти кандидати се уписују по завшетку уписа примљених кандидата, уколико остане слободних места.

Поред докумената потребних за упис, кандидати са собом треба да понесу и потврду о положеном пријемном испиту на другом факултету са бројем освојених бодова.

Кандидати подносе документа за упис у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр 1) у среду 14. септембра од 10 -12 часова у Студентској служби Факултета. Ранг листа ће бити објављена истог дана у 12 часова. Упис примљених кандидата обавиће се у среду 14. септембра од 12 до 13 часова.

Овде можете пратити број пријављених кандидата на факултетима Универзитета у Београду

Центар за развој каријере Универзитета у Београду

Контакт:
Студентска служба 011 3281 375
Продекан за наставу, доц. др Зорица Поповић - pzorica@ff.bg.ac.rs