Зашто уписати физику или метеорологију?

Трећи уписни рок за упис студената у прву годину основних студија школске 2023/24 године

Општи услови конкурса Универзитета у Београду

Конкурс за Физички факултет

Упис кандидата који су пријемни испит положили на другом факултету

Физички факултет признаје пријемни испит из математике или физике положен на другом факултету Универзитета у Београду у трећем уписном року из математике или физике.

Поред докумената потребних за упис, кандидати са собом треба да понесу и потврду о положеном пријемном испиту на другом факултету са бројем освојених бодова.

Кандидати подносе документа за упис у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр 1) у петак 29. септембра од 10 до 12 часова у Студентској служби Факултета. Ранг листа ће бити објављена исти дан у 12.30 часова на огласној табли Факултета у Цара Душана 13. Упис примљених кандидата обавиће се у петак 29. септембра од 13 до 14 часова.

Слободна места

Смер
Буџет
Самофинансирање
Укупно
Општа физика (А) 240 ESPB
18
0
18
Теоријска и експериментална физика (Б) 240 ESPB
13
0
13
Примењена и компјутерска физика (Ц) 240 ESPB
21
7
28
Метеорологија (М) 240 ESPB
12
5
17

 

Пријављивање кандидата за упис на основне академске студије у трећем уписном року може се остварити на два начина:

- Оnline пријава – од петка 15. септембра до понедељка 18. септембра у 14 часова. Да бисте се online пријавили, потребно је да пошаљете mail на upis2023@ff.bg.ac.rs са предметом: Пријава на конкурс 2023/24. Из студентске службе Факултета ће вам послати линк ка електронском пријавном листу. Пријављивање је преко пријавне форме коју је потребно да попуните и учитати документа у pdf или jpg формату (сведочанства сва четири разреда средње школе, диплома и фотокопија извода из матичне књиге рођених).

- Пријава у Студентској служби факултета  (Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1) понедељак 18. и уторак 19. септембра од 10 до 12 часова. Кандидат предаје фотокопије докумената, оргинале доноси на увид, попуњава и потписује пријавни лист и одговарајуће изјаве.

Након пријаве, кандидат добија Потврду о пријави на конкурс, која садржи број пријаве и која представља доказ да је кандидат предао документа за конкурс за упис. Ову Потврду је потребно понети на полагање пријемног испита.

Напомена: уколико постоји неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), кандидату неће бити омогућен упис на факултете у саставу Универзитета у Београду и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву.

. .
Пријем докумената понедељак 18. и уторак 19. септембра од 10 до 12 часова у студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба 1)
Објављивање списка пријављених кандидата уторак 19. септембар до 14 часова
Примедбе на тачност података среда 20. септембар од 9.30 до 10.30 часова у студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба 1)
Коначна листа пријављених кандидата среда 20. септембар до 11 часова
Полагање пријемног испита из физике среда, 20. септембра у 14 часова у сали 60, Цара Душана 13
Полагање пријемног испита из математике четвртак, 21. септембра у 14 часова у сали 60, Цара Душана 13
Резултати пријемног испита (прелиминарна ранг листа) петак, 22. септембар до 12 часова
Примедбе на прелиминарну ранг листу понедељак, 25. септембар од 10 до 12 часова у студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба 1)
Доношење решења по жалби понедељак 25. септембар до 14 часова
Жалбе на решења комисисје уторак 26. септембар, од 10 до 11 часова у студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба 1)
Решење декана уторак, 26. септембар до 13 часова
Коначна ранг листа Факултета уторак, 26. септембар до 15 часова
Упис примљених кандидата среда 27. и четвртак 28. септембар 10 до 12 часова у студентској служби Факултета
ПРОЗИВКА
Упис кандидата који су остали испод црте
четвртак, 28. септембар у 13 часова у студентској служби факултета
Пријем докумената кандидата који су положили пријемни на другом факултету Универзитета у Београду петак 29. септембар од 10 до 12 часова у студентској служби Факултета
Ранг листа кандидата који су положили пријемни на другом факултету Универзитета у Београду петак 29. септембар у 12.30 часова  на огласној табли  Факултета (Цара Душана 13, приземље)
Упис кандидата који су положили пријемни на другом факултету Универзитета у Београду петак 29. септембар од 13 до 14 часова у студентској служби Факултета

 

За пријаву је потребно:
- Пријавни лист (овде можете погледати шифарник средњих школа)
- фотокопија сведочанстава сва четири разреда средње школе (оригинал на увид)
- фотокопија дипломе о положеном матурском испиту (оригинал на увид)
- изјава о дозволи коришћења личних података
- доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 4.000 динара на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице)

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2022/23. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину основних студија у буџетском статусу

Кандидати који се пријављују на основу програма афирмативних мера, прилажу још и потписане изјаве и то:
- Изјаву о припадности ромској националности, Препоруку Националног савета за ромску мањину;
- Изјаву о телесном оштећењу;

Кандидати српске националности који су држављани суседних земаља приликом пријаве подносе још и:
- Изјаву о припадности српској националној мањини;
- Потврду о започетом поступку нострификације средњошколске дипломе (осим за диплому стечену у Републици Српској која не подлеже нострификацији).

Пријемни испит

Сви пријављени кандидати полажу по избору пријемни испит из физике или математике, или оба, у ком случају се бодује бољи резултат. Кандидати који су током трећег или четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три појединачне награде на републичком такмичењу из физике или математике ослобођени су полагања пријемног испита.

Пријемни испит из физике ће се одржати у среду 20. септембра 2023. године у 14 часова у сали 60, Цара Душана 13.

Пријемни испит из математике ће се одржати у четвртак 21. септембра 2023. године у 14 часова у сали 60, Цара Душана 13.

Пријемни испит је писмени и траје 3 сата. На испит је потребно понети доказ о идентификацији (лична карта или пасош) и потврду о предатим документима (са бројем пријаве). Кандидати на пријемном испиту добијају вежбанку и хемијску оловку. Тест је затвореног типа, састоји се од 20 задатака са понуђеним одговорима од којих је само један тачан. Задаци се решавају у вежбанци, а затим се заокружује један од понуђених одговора на тесту.

НАПОМЕНА: Ради ефикаснијег решавања одређеног типа задатака, кандидати на пријемни испит треба да понесу и калкулатор.

Задаци са пријемних испита одржаних претходних година.

Ранг листа

Рангирање кандидата обавља се на основу општег успеха у средњој школи и на основу резултата оствареног на пријемном испиту, а на основу јединствене ранг листе која се формира за сваки студијски програм посебно, према укупном броју бодова сваког кандидата. Приоритет приликом рангирања имају кандидати који су се пријавили на дати студијски програм, док се остали кандидати рангирају на преостала места на том студијском програму.

Највећи могући број бодова које кандидат може да освоји је 100. Општи успех у средњој школи носи најмање 16, а највише 40 бодова. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе помножен са 2. Не рачунају се оцене факултативних предмета као и оцене из владања. Пријемни испит доноси максимално 60 поена.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи одређеног студијског програма до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и уколико има више од 51 бода. За упис на самофинансирање неопходно је остварити укупно 31 бод.

Резултати пријемног испита биће објављени на сајту Факултета на јединственој ранг листи свих пријављених кандидата најкасније до петак 22. септембра до 12часова.

На ранг листу кандидати имају право жалбе уписној комисији и декану Физичког факултета. Жалбе уписној комисији поднoсе се у понедељак 25. септембра 2023. године од 10 до 12 часова у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1). Комисија ће решења по жалбама донети  у понедељак 25. септембра 2023. године у 14 часова. Кандидати који не буду били задовољни решењем Комисије, имају право жалбе декану Факултета. Жалбе декану се подносе у уторак 26. септембра 2023. године од 10 до 11 часова у Студентској служби. Декан ће решења по жалбама донети у уторак 26. септембра 2023. године до 13 часова.

Коначна ранг листа примљених кандидата биће објављена у уторак 26. септембра 2023. године у 15 часова на сајту Факултета.

Упис

Упис примљених кандидата обавиће се у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13 (приземље, соба бр. 1) у среду 27. и четвртак 28. септембра од 10 до 12 часова. Факултет ће сматрати да су кандидати који се не упишу у предвиђеном року одустали од уписа.

Упис кандидата који су остали испод црте (ПРОЗИВКА) обавиће се у четвртак 28. септембра у 13 часова, након завршетка уписа кандидата са ранг листе.

Документа потребна за упис:

  • индекс (добија се на Факултету)
  • 2 обрасца ШВ-20 (можете га одштампати овде или добити на Факултету)
  • оверене фотокопије сведочанстава сва четири разреда средње школе
  • оверена фотокопија дипломе о положеном матурском испиту
  • фотокопија извода из матичне књиге рођених
  • 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 cm
  • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа уплаћених на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице) и то 1.600 динара за буџетске студенте, а 3.100 динара за самофинансирајуће студенте
  • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (школарина за самофинансирајуће студенте износи 66.000 динара и може се платити у 4 рате)
  • за стране држављане извод из матичне књиге рођених (за држављане РС Факултет извод прибавља по службеној дужности)

Упис кандидата који су пријемни испит положили на другом факултету

Физички факултет признаје пријемни испит из математике или физике положен на другом факултету Универзитета у Београду у трећем уписном року из математике или физике. Ти кандидати се уписују по завшетку уписа примљених кандидата, уколико остане слободних места.

Поред докумената потребних за упис, кандидати са собом треба да понесу и потврду о положеном пријемном испиту на другом факултету са бројем освојених бодова.

Кандидати подносе документа за упис у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр 1) у петак 29. септембра од 10 до 12 часова у Студентској служби Факултета. Ранг листа ће бити објављена исти дан у 12.30 часова на огласној табли Факултета у Цара Душана 13. Упис примљених кандидата обавиће се у петак 29. септембра од 13 до 14 часова.

Овде можете пратити број пријављених кандидата на факултетима Универзитета у Београду

Центар за развој каријере Универзитета у Београду

Контакт:
Студентска служба 011 3281 375
Продекан за наставу, доц. др Зорица Поповић - pzorica@ff.bg.ac.rs