Поступак пријаве и одбране докторске дисертације

(4 ННВ-а, 2 Већа Универзитета)

Студенти уписани од 2010. године пре пријаве докторске дисертације бране оквирну тему доктората пред Колегијумом докторских студија. Формулар пријаве, као и образложење теме у електронској форми, достављају се Мирјани Васиљев, тел. 7158-177, соба 651, III спрат, Студентски трг 12. Након успешне одбране теме пред Колегијумом, тема се пријављује Наставно-научном већу Факултета.

Студенти уписани на докторске студије пре 2010. године немају обавезу одбране теме пред Колегијумом, већ тему пријављују директно Наставно-научном већу.

Материјал за Наставно-научно веће се предаје деканату Факултета, Мирзети Савић тел. 7158-151, соба 652, III спрат, Студентски трг 12.

Пријава теме

За пријаву докторске дисертације Наставно-научном већу се подноси:

  • допис са молбом кандидата да му се одобри израда докторске дисертације под одређеним насловом и под руководством одређеног ментора
  • образложење теме докторске дисертације (семинарски рад са Колегијума)
  • уверење о положеним испитима
  • кратка стручна биографија писана у трећем лицу једнине
  • списак научних радова
  • фотокопија дипломе основних студија
  • уверење о положеним испитима на докторским студијама или фотокопија дипломе магистарских студија уколико је кандидат претходно магистрирао

Наставно-научно веће одређује кандидату комисију за оцену испуњености услова и оправданост предложене теме за израду докторске дисертације.

Извештај о теми

Именована Комисија пише извештај о теми и подноси га Наставно-научном већу. Извештај се доставља деканату потписан од стране свих чланова Комисије, а електронска верзија (без потписа) шаље се на mirzetas@ff.bg.ac.rs. Уколико је извештај комисије позитиван и Веће га усвоји, на истој седници одређује кандидату ментора.

Извештај Комисије се затим шаље на усвајање Већу научних области природно математичких наука Универзитета у Београду, које одобрава кандидату почетак рада на докторској дисертацији.

Предаја урађене дисертације

Када кандидат заврши писање дисертације, подноси ННВ-у молбу да му се одреди комисија за преглед и оцену дисертације, као и један примерак урађене дисертације. То је радни примерак дисертације који може бити укоричен у меки повез (спирала). Уколико се планира различит састав Комисије за одбрану докторске дисертације, онда је овом приликом потребно доставити и молбу за одређивање комисије за одбрану дисертације.

Приликом предаје урађене дисертације потребно је дисертацију предати и у електронској форми на mirzetas@ff.bg.ac.rs. Електронска форма дисертације се поставља на платформу ValTez Рачунског центра Универзитета, где се врши провера оригиналности дисертације у складу са Правилником Универзитета.

Након завршене провере Универзитетска библиотека ментору докторске дисертације шаље извештај о провери о коме ментор обавештава Комисију за преглед и оцену дисертације.

Извештај Комисије о дисертацији

Комисија за преглед и оцену дисертације пише извештај о дисертацији који се ставља на увид јавности 30 дана, после ког рока се шаље Научно-наставном већу на усвајање. Извештај о валидацији докторске дисертације саставни је део овог Извештаја. Извештај се доставља деканату потписан од стране свих чланова Комисије.

Извештај на увиду јавности стоји и на сајту Универзитета, заједно са урађеном дисертацијом, па их је потребно деканату доставити и у електронској форми на mirzetas@ff.bg.ac.rs. Докторску дисертацију је потребно обликовати у форми коју прописује Правилник Универзитета у Београду.

Након истека 30 дана увида јавности, Наставно-научно веће усваја извештај и одређује кандидату комисију за одбрану дисертације.

Извештај комисије о дисертацији се затим доставља Универзитетском већу на давање сагласности, које одобрава кандидату одбрану дисертације.

Одбрана докторске дисертације

О термину одбране докторске дисертације, кандидат се договара са члановима Комисије, а затим договорени термин јавља деканату Факултета, где ће бити припремљени записници о одбрани и послато обавештење о одбрани на mailing листе Факултета, Института за физику и Института Винча.

Пре одбране дисертације кандидат деканату доставља укоричену докторску дисертацију у тврдом повезу у форми и са свим потребним прилозима према упутству Универзитета у Београду, као и у електронској форми у pdf формату (нарезан на диск и у папирном омоту залепљен на задње корице дисертације). Тако припремљен примерак дисертације се доставља универзитетском репозиторијуму докторских дисертација.

Такође, пре одбране студенти треба и да уплате 58.000 динара на име трошкова руковођења и одбране докторске дисертације на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87, а доказ о уплати је потребно доставити деканату приликом заказивања одбране.

Докторска дисертација мора бити верификована публиковањем два оригинална рада (који нису у исту сврху коришћени у другим дисертацијама) у водећим међународним часописима са импакт фактором већим од 1, осим за радове из метеорологије и наставе физике, где часописи морају имати импакт већи од 0.5 (списак радова коришћених у докторским дисертацијама од новембра 2010. године, односно такве одлуке Наставно-научног већа).