Поступак нострификације дипломе


Признавање диплома ради запошљавања

У складу са Законом о изменама и допунама Закона о високом образовању („Сл. Гласник (“Службени гласник РС”, бр. 99/14), признавање стране високошколске исправе ради запошљавања (професионално признавање) спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије преко ENIC/NARIC центра.

Све информације у вези са признавањем страних високошколских исправа ради запошљавања могу се наћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Признавање диплома ради наставка образовања

Признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања обавља Универзитет, у складу са Правилником. Кандидат доставља захтев за признавањем стране високошколске исправе у писарницу Универзитета у Београду (Студентски трг 1, Београд, соба број 1).

Документација коју је потребно приложити:

  • попуњен образац захтева (у два примерка);
  • доказ о плаћеним трошковима поступка;
  • оверена фотокопија стране високошколске исправе (у два примерка);
  • превод стране високошколске исправе на српски језик оверен од стране овлашћеног преводиоца - без превођења стеченог звања (у два примерка);
  • оверена фотокопија додатка дипломи или транскрипт о положеним испитима (у два примерка);
  • превод додатка дипломи или транскрипта на српски језик од стране овлашћеног преводиоца (у два примерка);
  • оверена фотокопија решења надлежног органа о промени имена или презимена за особе које су промениле име или презиме (у два примерка).

У току поступка могу се тражити и друга документа релевантна за признавање исправе. Релевантним подацима сматрају се и подаци који се налазе на службеној интернет страници високошколске установе која је издала диплому односно другу јавну исправу. На захтев кандидата, уколико је поднета документација потпуна, Универзитет издаје потврду о покренутом поступку признавања стране високошколске исправе ради наставка образовања. Све додатне информације за признавање ради наставка образовања могу се добити преко електронске поште milena.colic@rect.bg.ac.rs или путем телефона на број 011/3207-437.