Зашто уписати физику или метеорологију?

Упис студената у прву годину основних студија школске 2021/22 године

Уписна квота

У прву годину основних студија Физички факултет уписује 140 студента који се финансирају из буџета и 15 студената који плаћају школарину. По једно буџетско место резервисано је за студенте који се пријављују преко програма афирмативних мера (студенти са инвалидитетом, припадници ромске националности, држављани Србије коју су средњу школу завршили у иностранству), али се та места одузимају од квоте предвиђене за самофинансирајуће студенте. Медицинска документација за упис студената са инвалидитетом подноси се Универзитетском центру за студенте са хендикепом до 1. јуна 2021. године. Центар се налази у улици Булевар краља Александра 71.

Општи услови конкурса за упис студената у прву годину основних студија Универзитета у Београду.

Смер
Буџет
Самофинансирање
Укупно
Општа физика (А) 240 ESPB
25
0
25
Теоријска и експериментална физика (Б) 240 ESPB
50
0
50
Примењена и компјутерска физика (Ц) 240 ESPB
40
10
50
Метеорологија (М) 240 ESPB
25
5
30

 

Пријављивање кандидата је у среду 23, четвртак 24. и петак 25. јуна 2021. године у периоду од 10 до 13 часова у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1. За упис у прву годину основних студија може конкурисати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању, без обзира на струку и усмерење.

За упис на Физички факултет се можете пријавити и online. Пријављивање је од четвртка 17. јуна до уторка 22. јуна 2021. године. Пријављивање је преко пријавне форме коју је потребно да попуните и учитате документа у pdf или jpg формату (сведочанства сва четири разреда средње школе, диплома и извод из матичне књиге рођених). Да бисте се online пријавили, потребно је да пошаљете mail на upis2021@ff.bg.ac.rs са предметом: Пријава на конкурс 2021/22. Из студентске службе Факултета ће вам послати линк ка електронском пријавном листу.

Кандидати који се пријављују на основу програма афирмативних мера, као и кандидати српске националности, држављани земаља из окружења, на mail upis2021@ff.bg.ac.rs могу послати и пропратну документацију.

Кандидати који се пријављују за упис на Факултет преко online пријавног листа, оригинална документа на увид донеће у термину који ће им бити заказан након завршетка online пријаве.

Напомена: уколико постоји неслагање оригиналних докумената са онима који су приложени приликом електронског пријављивања (фалсификати), кандидату неће бити омогућен упис на факултете у саставу Универзитета у Београду и биће поднета кривична пријава надлежном тужилаштву.

Календар уписа

 
Пријем докумената среда 23. јуни, четвртак 24. јуни и петак 25. јуни од 10 до 13 часова у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба 1)
Полагање пријемног испита из физике понедељак, 28. јуни у 14 часова у сали 60, Цара Душана 13
Полагање пријемног испита из математике уторак, 29. јуни у 14 часова у сали 60, Цара Душана 13
Резултати пријемног испита (прелиминарна ранг листа) среда, 30. јуни
Примедбе на прелиминарну ранг листу четвртак 1. јули и петак 2 јули
Доношење решења по жалби понедељак, 5. јули
Коначна ранг листа Факултета среда, 7. јули
Упис примљених кандидата понедељак 12. јули и уторак 13. јули од 10 до 13 часова у Студентској служби Факултета
Упис кандидата који су остали испод црте - ПРОЗИВКА уторак 13. јули у 14 часова у Студентској служби Факултета
Пријем докумената кандидата који су положили пријемни на другом факултету Универзитета у Београду среда, 14. јули од 10 - 12 часова у Студентској служби Факултета
Упис кандидата који су поло положили пријемни на другом факултету Универзитета у Београду четвртак 15. јули 10 - 13 часова у Студентској служби Факултета

 

За пријаву је потребно:
- Пријавни лист (овде можете погледати шифарник средњих школа)
- фотокопија сведочанстава сва четири разреда средње школе (оригинал на увид)
- фотокопија дипломе о положеном матурском испиту (оригинал на увид)
- изјава о дозволи коришћења личних података
- доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 3.000 динара на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице)

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2020/21. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину основних студија у буџетском статусу

Кандидати који се пријављују на основу програма афирмативних мера, прилажу још и потписане изјаве и то:
- Изјаву о припадности ромској националности, Препоруку Националног савета за ромску мањину;
- Изјаву о телесном оштећењу;

Кандидати српске националности који су држављани суседних земаља приликом пријаве подносе још и:
- Изјаву о припадности српској националној мањини;
- Потврду о започетом поступку нострификације средњошколске дипломе (осим за диплому стечену у Републици Српској која не подлеже нострификацији).

Пријемни испит

Сви пријављени кандидати полажу по избору пријемни испит из физике или математике, или оба, у ком случају се бодује бољи резултат. Кандидати који су током трећег или четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три појединачне награде на републичком такмичењу из физике или математике ослобођени су полагања пријемног испита.

Пријемни испит из физике ће се одржати у понедељак 28. јуна 2021. године у 14 часова у сали 60, Цара Душана 13.
Пријемни испит из математике ће се одржати у уторак 29. јуна 2021. године у 14 часова у сали 60, Цара Душана 13.

Пријемни испит је писмени и траје 3 сата. На испит је потребно понети доказ о идентификацији (лична карта или пасош) и потврду о предатим документима (са бројем пријаве). Кандидати на пријемном испиту добијају вежбанку и хемијску оловку. Тест је затвореног типа, састоји се од 20 задатака са понуђеним одговорима од којих је само један тачан. Задаци се решавају у вежбанци, а затим се заокружује један од понуђених одговора на тесту.

НАПОМЕНА: Ради ефикаснијег решавања одређеног типа задатака, кандидати на пријемни испит треба да понесу и калкулатор.

Задаци са пријемних испита одржаних претходних година.

Ранг листа

Рангирање кандидата обавља се на основу општег успеха у средњој школи и на основу резултата оствареног на пријемном испиту, а на основу јединствене ранг листе која се формира за сваки студијски програм посебно, према укупном броју бодова сваког кандидата. Приоритет приликом рангирања имају кандидати који су се пријавили на дати студијски програм, док се остали кандидати рангирају на преостала места на том студијском програму.

Највећи могући број бодова које кандидат може да освоји је 100. Општи успех у средњој школи носи најмање 16, а највише 40 бодова. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе помножен са 2. Не рачунају се оцене факултативних предмета као и оцене из владања. Пријемни испит доноси максимално 60 поена.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи одређеног студијског програма до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и уколико има више од 51 бода. За упис на самофинансирање неопходно је остварити укупно 31 бод.

Резултати пријемног испита биће објављени на сајту Факултета на јединственој ранг листи свих пријављених кандидата у среду 30. јуна 2021.

На ранг листу кандидати имају право жалбе уписној комисији и декану Физичког факултета. Жалбе уписној комисији се поднесе у четвртак 1. и петак 2. јула 2021. године до 12 часова у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр. 1). Комисија ће решења по жалбама донети у понедељак 5. јула 2021. године у 9 часова. Кандидати који не буду били задовољни решењем Комисије, имају право жалбе декану Факултета. Жалбе декану се подносе у уторак 6. јула 2021. године до 13 часова у Студентској служби. Декан ће решења по жалбама донети у среду 7. јула 2021. године у 9 часова.

Коначна ранг листа примљених кандидата биће објављена у среду 7. јула 2021. године у 12 часова на сајту Факултета.

Упис

Упис примљених кандидата обавиће се у Студентској служби Факултета у Цара Душана 13 (приземље, соба бр. 1) у понедељак 12. и уторак 13. јула 2021. године од 10 до 134 часова. Факултет ће сматрати да су кандидати који се не упишу у предвиђеном року одустали од уписа.

Упис кандидата који су остали испод црте (ПРОЗИВКА) обавиће се у уторак 13. јула у 14 часова, након завршетка уписа кандидата са ранг листе.

Документа потребна за упис:

  • индекс (добија се на Факултету)
  • 2 обрасца ШВ-20 (можете га одштампати овде или добити на Факултету)
  • оверене фотокопије сведочанстава сва четири разреда средње школе (оригинали на увид)
  • оверена фотокопија дипломе о положеном матурском испиту (оригинали на увид)
  • 2 фотографије формата 3.5 x 4.5 cm
  • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа уплаћених на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (пример попуњене уплатнице) и то 1.600 динара за буџетске студенте, а 3.100 динара за самофинансирајуће студенте
  • за самофинансирајуће студенте доказ о уплати I рате школарине на жиро рачун Физичког факултета бр. 840-1984666-87 (школарина за самофинансирајуће студенте износи 60.000 динара и може се платити у 4 рате)
  • за стране држављане извод из матичне књиге рођених (за држављане РС Факултет извод прибавља по службеној дужности)

Упис кандидата који су пријемни испит положили на другом факултету

Физички факултет признаје пријемни испит из математике или физике положен на другом факултету Универзитета у Београду. Ти кандидати се уписују по завшетку уписа примљених кандидата, уколико остане слободних места.

Поред докумената потребних за упис, кандидати са собом треба да понесу и потврду о положеном пријемном испиту на другом факултету са бројем освојених бодова.

Кандидати подносе документа за упис у Студентској служби Факултета (Цара Душана 13, приземље, соба бр 1) у среду, 14. јула од 10 -13 часова у Студентској служби Факултета. Ранг листа ће бити објављена у четвртак 15. јула у 10 часова. Упис примљених кандидата обавиће се истог дана од 10 - 13 часова.

Овде можете пратити број пријављених кандидата на факултетима Универзитета у Београду

Центар за развој каријере Универзитета у Београду

Контакт:
Студентска служба 011 3281 375
Продекан за наставу, доц. др Славица Малетић - sslavica@ff.bg.ac.rs