Поступак пријаве и одбране мастер рада


Тему за мастер рад студент пријављује Научно-наставном већу пошто положи све испите предвиђене наставним планом. Пријава се предаје деканату Факултета, Мирзети Савић, Студентски трг 12, III спрат, соба 652 (тел. 7158-151).

Научно-наставно веће усваја тему, одређује студенту ментора и комисију за одбрану рада коју чине најмање два професора и један асистент са Факултета.

Када студент изради и напише мастер рад, у договору са члановима комисије, заказује у деканату одбрану рада.

Приликом заказивања потребно је доставити деканату примерак мастер рада и уверење о положеним испитима, претходно прибављено у студенском одељењу Факултета.