Поступак пријаве и одбране дипломског рада


Тема за дипломски рад се пријављује Научно-наставном већу најраније по упису 4. године студија. Пријава се предаје деканату Факултета, Мирзети Савић, Студентски трг 12, III спрат, соба 652 (тел. 7158-151).

Научно-наставно веће усваја тему, одређује студенту ментора и комисију за одбрану рада коју чине најмање два професора и један асистент са Факултета.

Студент који је положио све испите предвиђене наставним планом, израдио и написао дипломски рад, у договору са члановима комисије, заказује у деканату одбрану рада.

Приликом заказивања потребно је доставити деканату примерак дипломског рада и уверење о положеним испитима, претходно прибављено у студенском одељењу Факултета.

Уколико је студенту истекао апсолвентски стаж, пре одбране дипломског рада дужан је да уплати 3.500 динара на жиро рачун Физичког факултета 840-1984666-87 (позив на број: број индекса, сврха дознаке: "одбрана дипломског рада") и доказ о уплати достави деканату приликом заказивања одбране.