Методички блок


Методички блок (30+6 ЕСПБ) је намењен свим заинтересованима за рад у школи.

Обавезно образовање лица из члана 140. Закона о основама система образовања и васпитања  је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Понуђени блок на Физичком факултету обухвата предмете који носе 37 ЕСПБ и 10 ЕСПБ школске праксе:

Упис Методичког блока је могућ почетком зимског или летњег семестра (до 10. октобра, односно 28. фебруара).

Цена студија је 40.000 динара.

Испити се полажу у договору са професором (без пријављивања), а оцене се уписују у индекс и испитну пријаву. По полагању свих предмета, Факултет издаје Уверење о завршеном методичком блоку које садржи списак свих положених предмета, број ЕСПБ и оцене.

За све ближе информације заинтересовани се могу обратити Студентској служби Факултета на 011 3281 375.